Saturday, June 30, 2012

بمن چه 2600000 طبق آمار رسمی کودک ولگرد داریم

خانم وآقائی که با الگوی بیگانه بر دو پادشاهان پهلوی میتازید !


شهیادان رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر ، هرآنچه درتوان داشتند برای کودکان ایران کوتاهی نورزید ند .


روزی که برای کودکان جنوب تذکری دادم پتیاره ای ویا پتیاره گانی بمن گفتند ، شما برو به جمهوری اسلامی

کمک کن و پول بده این سخیف هرزگان کمک های جهانی را که ده ما بریک میکنند ازخودشان سخن نمیگویند

ولی برمیهن پرستان و میهن خردان با اندیش و دوستداران آب و خاک ایران دهن دریدگی میکنند تا سفره آنها

برایرانیان پنهان بما ند .


اگررضا شاه بزرگ ومحمد رضا شاه آریامهر، بگفته شماها هیچ کاربا ارزشی برای وطنشان نکردند ، آنچه که

لازمه معرفت وخرد وبینش وپاکدلی وایران دوستی بود برای کودکان ایران کردند ، آن ها رفتند اما کودکان پس

ازآنها باین روز فلاکت افتادند ، بجای کمک به کودکان آواره و بینوای حلبی خواب ایرانی ما بفکرکودکان دیگر

جهانیم ! باین میگویند آی زکی با این وطن پرستی .


شماهائی که فریاد ازدو پادشاهان پهلوی برمیدارید ، تنها یکروز براه انسانیت وخرد باشید با پاکی دل وباصفای

مهرایرانی بیا بگو کارهائی که در دوران آنها انجام شد دیگرهیچوقت وهیچ هنگامه دیگری برمردم ایران هویدا

نخواهد شد ، آنان ایران را دوست داشتند با مردم ایران ، کاخ مجلل را برملت محروم پسندیده نکردند .

اندکی انصاف ومروت وعدل و بینائی وخرد برای همگان ما باشد ، این نمیشود شما سالیان سال خدمت گذارش

باشی سپس با یک اندک دلگیری وجدانت را از سفره خرد درآوری وهرزه زبانی کنی ، باین گونه افراد چنین

میگویند ، ازکلمات داش های با معرفت است ، بی معرفت !!


امیدوارم سفره دل شما را با صابون همان داش های با معرفت یاد آور نشوم که معرفت آن ها به جامدان درتن

شما خورده است ، انشا الئه که نخورده باشد !!!


اگرتوخواستی کمک کنی با خرد پیش برو درکاسه رژیم ومامورانش ریختن گناه کبیره ای بیش نیست .

پول های گدائی از مردم را به منزل هایتان ویا درپس اندازهای شمامگذارید ، بدانید هردینارش راکه حیف ومیل

کنید و برای فردای فرزندان شما اندوخته کنید همانند خوره بر وجود آنان خواهد رفت ، بترسید از داداری که بر

شما ناظروشاهد است و براعمال وکردارتان نظاره گر .

با احترام
باوندیان