Monday, August 24, 2009

Freedom - آزادی

این ویدیوکلیپ بر روی جدیدترین و آخرین اثر هنرمند ارزنده میهن ما آقای پیمان سلطانی، رهبر ارکستر ملل ساخته شده است. این هنرمند گرانقدر دو ماه پیش در اعتراض به تقلب رژیم و در پی آن سرکوب و کشتار مردم بیگناه؛ از همکاری با رژیم سرکوبگر و تازی صفت خودداری ورزیده و از اجرای کنسرت انصراف داد. تقدیم به تمام جانباختگان راه آزادی میهن از چنگال اشغالگران ایران عزیز


Wednesday, August 05, 2009

BE HOROUF FARSI VA LATIN

هم ميهنان ، همرزماننگذاريم هم ميهنان ما از آئين ديرپای ايرانی شاهنشاهی نياکان بگسلند و آنرا به دست فراموشی بسپارند و مبادا که به سازندگان ايران پشت کنند که شاهنشاهان اين مرز پر گهر بودند از کيومرث و جمشيد تا کورش بزرگ و اردشير ساسانی و رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آريامهر که هر چه ايران دارد و ندارد از آن اين ابرمردان است که ايرانيان يکبار به آنان پشت کردند و سی سال است که تاوان آنرا پس ميدهند.يگانه راه شکست دادن اهريمنان ايران ستيز برچيدن جمهوری اسلامی اين رژيم دو سر انيرانی است و باز گرداندن تخت و تاج کيان.در اين ماههای سرنوشت ساز " يادگار شاهنشاهان " دو همآيش بزرگ شاهنشاهی و يک ارجگزاری در پاريس برگزار کرده است :ـ همآيش شاهنشاهی بهمن ماه ٢۵٦٧ (February 2009)

ـ همآيش شهياران در اوج خيزش در ايران ، تير ماه امسا ل (٢۵٦٨) (June 2009)

ـ و يگانه ارجگزاری به دودمان پهلوی در اروپا ، چهارم امرداد ماه (٢۵٦٨) (July 2009)مهر کرده گزارش گسترده اين همآيش ها و ارجگزاری را در تارنمای "يادگار شاهنشاهان " بازبين فرمائيد :www.iranshah.org/pahlavi/shah.htmlwww.iranshah.org/conf/conf.html
در همه اين همآيش ها و ارجگزاری از رزمندگان راه شاهنشاهی که تا واپسين دم و تا پای جان پيکار کردند ياد کرديم که بايسته است راه آنها را هم ميهنانمان دنبال کنند که آن راه ، راه والاگهر شهريار ، تيمسار ارتشبد اويسی ، تيمسار ارتشبد آريانا ، فريدون فرخزاد و ديگر ايران پرستان بود.Dr Shahpour IRANSHAHI
sar-parast-e sazman-e
Sazman-e Yadgar-e Shahanshahan,
Memorial of Kings, Memorial des Rois
BP 523, 75825 PARIS Cedex 17, FRANCE
Tel/Fax : 00 33 1 40 25 06 55,
Email : javidshah@iranshah.org
Website: www.iranshah.org


Ham-mihanan, ham-razman

Na gozarim ham-mihanan-e ma az ain-e dir-pa-ye irani-ye SHAHANSHAHI-ye niakan bogsaland va an ra be dast-e faramoushi besparand va mabada ke be sazandegan-e Iran posht konand ke SHAHANSHAHAN-e in marz-e por gohar boudand, az Kioumars o Jamshid ta Kourosh- e Bozorg va Ardeshir-e Sassani va Reza Shah-e Bozorg o Shahanshah-e Aryamehr ke har che Iran darad o na darad az an-e in abar-mardan ast ke Iranian yek bar be anan posht kardand va 30 sal ast ke taavaan-e an ra pas mi-dahand.

Yeganeh rah-e shekast-dadan-e Ahriman-e Iran-setiz barchidan-e JOMHOURI-ye Eslami, in regim-e do-sar anirani’st (= zedde-irani) va baz gardandan-e Takht o Taj-e KIAN.

Dar in mah-haye sarnevesht-saz „Yadgar-e Shahanshahan „ 2 hamayesh-e bozorg-e SHAHANSHAHI va yek arjgozari dar Paris bar gozar kardeh ast :
- Hamayesh-e SHAHANSHAHI-ye Bahman Mah-e 2567 (February 2009)
- Hamayesh-e SHAH-YARAN dar oj-e khizesh dar Iran, Tir mah-e emsal (2568) (= June 2009)
- va yeganeh ARJGOZARI be doudman-e Pahlavi dar Oroupa, 4 Amordad mah (2568) (=July 2009)

Mehr kardeh gozaresh-e gostardeh-ye in hamayesh-ha va arjgozari ra dar tarnoma-ye „Yadgar-e Shahanshan „ bazbin farmaid :
www.iranshah.org/conf/conf.html

www.iranshah.org/pahlavi/shah.html

Dar hame-ye in hamayesh-ha va arjgozari az razmandegan-e rah-e SHAHANSHAHI ke ta vapasin dam va ta paye jan peykar kardand yad kardim ke bayesteh ast rah-e anha ra ham-mihanan-e-man dombal konand ke an rah, rah-e Vala-gohar Shahriar SHAFIGH, Timsar Arteshbod OVEISSI, Timsar Arteshbod ARYANA, Fereidoun FARROKHZAD va digar Iran-parastan boud.

Ostovar o payandeh Iran-e Shah-en-Shahi-ye Ahurai

Dr Shahpour IRANSHAHI
sar-parast-e sazman-e
Sazman-e Yadgar-e Shahanshahan,
Memorial of Kings, Memorial des Rois
BP 523, 75825 PARIS Cedex 17, FRANCE
Tel/Fax : 00 33 1 40 25 06 55,
Email : javidshah@iranshah.org
Website: www.iranshah.org

SHAHNAMEH

جهان را ما اگر یک گفتمان دانیم فردوسی

هم آغاز است و هم پایان آن ایران جاویدانایران اندیشان و پرهیخته گان و پارسی زبانان نیک سرشت

آفرینتان بادهمگن ایران کیش برای پاسخ به ژاژخایی و یاوه گویی فرزندان مار پرست اژدهاک تبارتازی کنشی که این بار با دوژخردی به" رستم فردوسی" تازیدند آنهم در این روز های سرنوشت ساز که جوانان دیکتاتور ستیز و مذهب گریز و دین زده و ملادیده رستم را سمبل و نماد رهایی ، بی باکی ،دلاوری ،ایرانی و آزادی می دانند،آری دشمنان ایران و ایرانی این مرد مردستان این" ایران خدای" و این نماد و سمبل آزادی و دلیری و مهراندیشی و ایرانپرستی و تاج بخشی(رستم دستان) را گرسیوز وش رشک و کین ورزیدند و می خواهند تا پایین ترین جایگاه پستی جایی که خودشان هستند و هم سنگان و هم اندیشانشان پایین بیاورند ، خلخالی های کرواتی(خلخالی در روز های آغاز چیرگی تبار تازیان بر ایران"شورش ننگین بهمن 57" کلنگ را کشید برای ویران کردن آرامگاه کیازند سخن"فردوسی" که خوشبختانه بخش فرهنگی یونسکو نگذاشت و روشن فک های ما در آن زمان تماشاگر بودند آدامس خروس نشان می جویدند همه جایشان می جنبید و کار می کرد جز مغزشان)آری خلخالی های این زمان دیگر نامشان صادق نیست و عمامه ندارند و به خلخالی و دین او دشنام می دهند اما منششان رفتارشان و راهشان و خویشکاریشان راه و منش و خوی کنش خلخالی هاست ، این دشمنان سوگند خورده ی ایران و ایرانی ،دلخون هستند از" رستم " از" شاهنامه" از" کورش" از زرتشت ازایرانی و از" ایران" :

بیاویزند بر گردن نشان فروهر اما

خود اهریمنند این ناکسان ای آریا میهن

این بار آفرید گار فردوسی " رستم "را آماژ کین و دوژورشتی و بدسگالی قرار داده اند و روزی به دستور خدایانشان در برکلی به آفریده رستم "فردوسی "بد دهنی می کردند و امروز به"آفریده ی فردوسی رستم یورش می برند و او را دژخرد و مست و نادان و... می نامند این تاریک پرستان بی دانش نمی دانند که هاتا سرایندگان ایران ستیز هم نتوانستند به" برگ هویت ایران و ایرانی "شاهنامه "که رستم نقش نخست و سخن آغاز و پایانی اوست"آسیب برسانند چه بسا بند های توانمندی را برای ویران کردن اندیشه ی کیازند سخن "فردوسی "به شاهنامه افزودند مانند :(زن و اژدها هر دو در خاک به....جهان پاک از این هر دو نا پاک به...)گر چه بیش از هزار سال وتازی و بربر و مغول بیگانه و دوست نتوانستند این کاخ بلند سر به آسمان ساییده فرهی فرهنگ ایران زمین را گزند رسانند، با انگیزش های پلیدشان ، مانند بند بالا و بهتان به کیازند سخن(فردوسی) انگیزش زن ستیزی که این فروزه نه در شاهنامه بودست نه فرهنگ ایرانیان، زن همیشه در نگر کیازند سخن "فردوسی" دلبر و دلدار و فریور و فروهنده بودست ،افسوس که شاهنامه را به قهوه خانه ها و زورخانه ها بردند جاهایی که چشمان خرد را می بندد و سهش را سرکوب می کند و نگذاشتن راز های شاهنامه نیازهای بنیادی مردم بینوا را پاسخ دهد( کاری که هر گز نشده و دانشگاه مهرآفرین نخستین مهراز گر آن خواهد بود)و اما ببینید بد سگالی دشمنان شاهنامه را که نه سراینده اند و نه نگارنده اینها روسپی های فرهنگی و چوب داران و دلالان ادب هستند که نه تنها یک بیت نمی توانند بگویند و نه تنها نمی توانند شاهنامه را از رو بخوانند از رو هم نمی روند اما مزدورند و کین ایران و ایرانی را به جگر دارند و زیر نام زرتشت بزرگ و فرهنگ ایران زمین بد کرداری و دژورشتی می کنند "و شنونده ی آنان مردمی نادان و خرد گم کرده هستند و بی بهره از همه چیز ، اما زمان،زمان، این داور دادگر،همیشه نادرستی و کج اندیشی ها را از پیکر پاکی و درست کاری و راستی می زداید ومی بیزد ونامردمی ها را می پالاید، نمی دانند :

هر زمان ایران به بدبختی فتاد سر به روی زانوی شاعر نهاد...

این بار وارٍث درد وطن،(وارث درد وطن هالا منم من قلم با نام ایران می زنم

کار سد لشگر از این چامه کنم کارزار خود بدن خامه کنم

کار آرش می کنم من بی گمان این قلم باشد همان تیر و کمان...

آری این بار وارث درد وطن

فرزند زرتشت و کورش وجانشین فردوسی و خیام و بلخی و سعدی و حافظ و آرش که مام میهن در این روزگار دیجور آماژ بد اندیشی و دژمنشی و دشمنی دشمنان درون و دوژخیمان برون است سراینده ی پهلوانی راآفرید تا فردوسی وار" رستم آفرین باشد و افریدون پرور آری او کسی نیست جز"مهریار مهرآفرین "کسی که در سرود اشایی بزمی و رزمی و فرزانی و فرجادی فردوسی است در چهار پاره خیام چالشگر بزم هستی است، در سخن بزمی و مهرانه نظامی است در بینش و عرفان مولوی است، سرود و ناسرودش به خداوندگاری سخن سعدی می ماند و درقلندری و رندی و در رسایی و کمال چامه حافظ زمانست ،و آنانکه سر های ایرانی دارند و چشمان زیبابین و مغزهاشان پرورشگاه اندیشه ی ایرانی است و در ادب و سرود رایمند و صاحب نظرند و نپیک ها و کتاب های مهرآفرین را خواندند خوستویی می کنند بر آنچه که من کوچکترین بخشش را نبشتم ک

یاران ایران کُنش پس مژده دهید کهپرفسور مهریار مهرآفرین(فردوسی زمان) سراینده ایران اندیش و توانا بهمراه فرزندش آموزگار جوان رستم مهرآفرین (نوجوانی تاریخ دان، ایران پژو و شاهنامه شناس) آموزه ی شاهنامه را در تلویزیون جهانی پارس آغاز می کند

زمان سه شنبه ها ی پسین (بعد از ظهر)

TU 3.30 PM LOS ANGELES TIME PARS TV

آنانکه می خواهند جان سخن کیازند سخن "فردوسی " را به گوش ایرانی بشنوند این برنامه را ببینند و به دوستان هم پیش نهاد کنند

پدرام باشید

ما زاسب افتادگانیم ای عزیزان نی ز اصل

می توان ماهیت گمگشته را احراز کرد...با امید پیروزی اندیشه و فرهنگ ایران

خدا یار و نگهبان ایران" مهندس بزرگمهر" مدیر دانشگاه "مهرآفرین"مهشیدروز(دوشنبه) سیم آگوست 7031 میترایی 3746 زرتشتی 2009 ترساییCalifornia Office

+1-310-804-6245

Noyork Office

+1-516 -270 -5387

universityofmehrafarin@yahoo.com

parnianesokhan@yahoo.com