Thursday, April 30, 2009

PAYAMEH REZA PAHLAVI

پيام شاهزاده رضا پهلوی
به مناسبت
روز جهانی کارگر

جمعه ١١ ارديبهشت ماه ١٣٨٨


هم ميهنان عزيزم
،
اول ماه مه، روز جهانی گراميداشت کار و کارگری است، اين روز يادآور يک حقيقت روشن است که آسايش و رفاه مردمان نه تنها به سرمايه و تکنولوژی و مديريت که به کار نيزبستگی دارد. متاسفانه در کشور ما نه با سرمايه برخورد درستی صورت می گيرد، نه با صنايع و مديريت و نه با کار و کارگر.ثروت های ملی ما بجای آنکه درست سرمايه گذاری شده و مورد بهره برداری قرار بگيرد، به هدر داده می شود. صنايع ملی در وضع اسف آوری قرار دارند و روزی نيست که خبر تعطيل و ورشکستگی يک يا چند موسسه صنعتی مهم کشور در اخبار نيايد. بجای مديريت درست که دانش فنی و تخصصی همراه با وجدان ملی اساس آنست، مافيای قدرت حاکم جانشين آن شده است
از اينرو جای شگفتی نيست که فقر، بيکاری و گرانی عموميت يافته و بويژه دامنگير جامعۀ کارگری گشته است. کارگران به فردای خود اميدی ندارند، در مضيقۀ شديد مسکن بسرمی برند. تورم و گرانی قوۀ خريد آنها را بشدت کاهش ميدهد، فرزندان آنها به علت هزينۀ سنگين تحصيلی از تحصيل محرومند. عدم مراعات حقوق بازنشستگی، بيکاری و از کارافتادگی
مزيد بر علل ديگر، کارگران را به يکی از محروم ترين اقشار کشور مبدل ساخته است.ترديدی نيست که مسئول اين نابسامانی ها و حق کشی ها، رژيم ولايت فقيه است که ديکتاتوری مذهبی را بر کليۀ آحاد ملت حاکم کرده است، در چنين شرايطی اهميت کاراتحاديه های کارگری در دفاع از حقوق کارگران از هر زمان برجسته تر و نقش کارگران در
پيوستن به سنديکاهای کارگران سرنوشت ساز خواهد بود.من ضمن باور به ارزش کار، روز اول ماه مه را به همۀ کارگران عزيز شادباش می گويم واعتقاد دارم که همبستگی شما در سراسر کشور عامل اصلی پيروزی و احقاق حق کارگران خواهد بود.
خداوند نگهدار ايران باد
رضا پهلوی

Saturday, April 25, 2009

MOSAHABEH ROSHANGAR BA MONTAZERI

GHESMAT AVALGHESMAT DOVOUM

ARTESH RANG VA RANGEH REGIME ESLAMI

BAR TITREH BAALAA CLICK KONEED TA TASVEERHA-RA TAMASHA KONEED

Jaleb een ast ke kolee az aks-haye mohemat-eh een artesh ba PhotoShop jaal shodeh ast va az mohemaat, tank va gheyreh artesh-haye mamaalek deegaran ast!

Dagheeghan hameh ra yadam neest vali tank maal regime neest, tiyareh bedoon sar nesheen mal Israel ast, va helicopter ham maleh keshavar deegar ast va na mollayee.

Monday, April 20, 2009

CARTER - PEDAREH ENGHELAABEH KHOMEINI

OBAMA DAR AMERIKA FAAJEHEH BADTAR BE PAH MIKUNAD KE CARTER DAR IRAN KARDEH BOOD.

AMRIKA KAY BIDAR MISHAVAD?

JAM SHODAN AKHIR GOROUHAHYEH "TEA PARTY" SAR TA SAR AMRIKA NEMOUNGAREH ENGHELAB SAAL 1776 KE ESTEGHLAAL BE DAST AAVARD DARAD BE JAYEH PADESHAH GEORGEH ENGLISTAN BAR ALEHEH OBAMA TEKRAR MISHAVAD.

Wednesday, April 15, 2009

Friday, April 03, 2009

OBAMA TAZEEMEH TASLEEM BE PADESHAH ARABESTANEH SAUDI

PAYEEN....PAYEENTAR....


....on submissive bended knee of a vassal

ba khameedaneh zanoo dar tasleem be maghaameh arshadtarView below for yourself.....

Khod een zeer tamashah koneed
Full event video..... (nod to queen, deep bow to Saudi King)
Michelle breaks centuries of protocol and embarrasses Queen by touching her.

Video kaamel az tashreefaat

Michelle Obama rasm gharnhah-ra naadeedeh meegeerad ve be khalaaf shadeed malakeyeh Englees dast meezanad


Thursday, April 02, 2009

AKHBAREH RADIO FARDA

Student Activist Abducted, Missing

April 1 -- A student told Radio Farda that a classmate, Shabnam Madadzadeh, has been abducted by Iranian security agents. He said Shabnam's brother was told that she is being held in Evin Prison; however, when he went to visit her, he, too, was detained. [listen in Persian] (be Farsi goosh daheed)

Women's Rights Activists Arrested

March 27 -- Several members of the One Million Signatures Campaign were arrested in Tehran while visiting the families of political prisoners. [read in Persian] (be Farsi goosh daheed)

Iran's Gloomy Economic Future

March 27 -- An economist told Radio Farda that Iran's next government will face severe economic conditions due to the drop in oil revenues and the budget deficit. He said loans from the Central Bank to help reduce the deficit would drive up inflation. [read in Persian] (Farsi)

Discussing Iran's Constitution in Jail is Forbidden

March 30 -- The lawyer of jailed journalist Massoud Kordpour told Radio Farda that his client has written an open letter to the government asking why talking about the constitution or human rights -- even in prison -- is forbidden. Kordpour was arrested last summer on charges of "spreading propaganda against the Islamic Republic through interviews with the foreign media." [read in Persian] (maghaleh be Farsi bekhooneed)