Friday, December 23, 2011

پنهان کاری و خط قرمز ها

پنهان کاری و خط قرمز ها
گويا در پشت الم شنگه های گمراه کننده چندروز اخير، بين نماينده دولت احمدی نژاد (سعيل جليلی) با نماينده دولت پرزيدنت اوباما (ويليام برنز) گفتگو ها و توافق هایی حاصل شده است. از موضوع مورد توافق اين راز پرده برداری نشده است ولی هرچه باشد اين توافق ها می تواند راه هرنوع درخواستی از سازمان های بين المللی را هم ببندد. چرا که همزمانی اين دو باهم يکی با صدا ديگری بدون سروصدا در جريان بوده است. احتمال اينکه در پی اين توافق ها دولت باراک اوباما مسئله حقوق بشر را در سايه مذاکرات مربوط به اتم را نا ديده بگيرد بسيار زياد است.
شايد برخی اين ارتباط را ناديده بگذارند ويا به مورد اشاره شده عنوان «تئوری توهم توطئه» بدهند... درحاليکه در سالهای گذشته شاهدبوده ايم که چندبار از همين روش ها استفاده کامل را برده اند، درمورد انتخاب محمد خاتمی، در باره جنبش سبز لجن، و پيش از آن در به اصطلاح رفراندم 20 ميليون رای، همين کار صورت گرفت.
سپاه قدس به فرماندهی علی خامنه ای ماموريت دارد در صورتی که لازم باشد هر زمان برای حفظ موقعيت جمهوری اسلامی که گويا مورد نظر بسياری از کشور های غربی از جمله انگلستان و لااقل تا زمانی که آقای اوباما در سرکار است مورد نظر دولت برسرکار در آمريکا هم با آن توافق دارد پيشنهاد مذاکره با آمريکایی ها به روی میز بيايد... که در چند روز گذشته هم اين اتفاق تا حدودی رخ داد !!
يکی از اين ابزار ها ربودن آدم های طرف مقابل است. جمهوری اسلامی مدعی شد جاسوس آمريکا را در ايران دستگير کرده است، طرح ترور سفير عربستان در آمريکا، هواپيمای جاسوسی مرموزی را در پی سقوط آن در اختيار دارد، و در سوريه بدون معطلی پنج آدم رژيم اسلامی دستگير شدند (دو نفر غير ايرانی هم بوده اند0 همانطور که وقتی کارلوس قلابی جمشيد آموزگاررا از وين دزديد زکی يمانی و چند نفر ديگر را هم همراه برد ولی پيام و موضوع مذاکره چيز ديگری بود)
امروز سيا اعلام می کند هرکس در باره مردی از تيم القاعده خبر هایی بدهد 10 ميليون دلار «دستمزد» می دهد.. با توجه به روند حوادث در سوريه، اعلام سخنگوی کاخ سفيد در سرنگونی «بشار اسد» در سوريه گويا خواب هایی برای کشور ما ديده اند که تاييديه ايرانيان نا آگاه را برای درخواست حمله به ايران را اقتضا میکند تا از هم حالا مقدمات جنگ بعدی در فضای ايران را فراهم کنند.
آنچه ثابت شده و مسلم است رژيم جمهوری اسلامی بدون بکار گيری سياست «ترور وجنگ» قادر به ادامه زندگی نيست. کيسه باج خواهی در رژيم اسلامی از همان روز گروگان گيری 444 روزه امری جدی و واقعی بود.
پس از بيرون رفت ظاهری آمريکا از عراق نيروهای وابسته به معاون رياست جمهوری عراق که در ماجرای تروريستی گرفتار شده است، (بخوانيد توطئه شيعه عليه سنی) انفجار های پی در پی که کشتار فراوان داشته است، ملاقات قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس با رييس جمهوری عراق و احتمال اظهارات وی در رابطه با برقراری تماس با آمريکا در پی بيرون رفتشان (ظاهرا) ازعراق می تواند خبری که در روزنامه های ترکيه منتشر می شود را تاييد کند.
ولی همانطور که ميدانيم سپاه پاسداران هم در ميان خود جبهه های گونه گون دارد که بحران سازی و بحران آفرينی می کنند تا بتوانند در راس حکومت باقی بمانند 80 درصد نيروهای مستقر در سفارتخانه های رژيم را وابستگان سپاه تشکيل می دهند.
• آيا سروصداهای انفجار در درون عراق مقدمه ای برای تماس آمريکایی ها با عوامل رژيم است؟؟ احتمال آن زياد است
• آيا اين سروصدا وانفجار ها می خواهد موضع آمريکا و امنيتی که در عراق فراهم نموده بود را تثبيت کند؟ احتمالا.
• آيا اين سرو صدا ها در پی خلاء بوجود آمده به اختلاف وقدرت نمایی سنی و شيعه دامن می زند؟ احتمال زياد دارد.
• آيا اختلاف سنی و شيعه موضوع اختلاف بين دوقطب «سنی و شيعه» عربستان و جمهوری اسلامی در استقرار و تصاحب افکار جهانی است>> ارتبای با قدرت نمایی آمريکا و انگلستان دارد، يا انگلستان هر دو لبه شمشيررا برای تضعيف آمريکا بکار می گيرد>
• آيا انفجار های اخير در عراق کار عوامل مجاهد خلق است؟؟
• آيا تمديد مدت کمپ اشرف با مسئله سنی وشيعه و ضدوبند های سياسی ديگر ارتباط دارد؟
در سی سال گذشته رژيم ملايان مرتبا با آشوب آفرينی در خاورميانه حاکم شده اند و مرتبا از غربی ها امتياز گرفته اند، تا آنجا که لازم باشد باز هم از آشوب آفرينی و ايجاد سروصدا حتا کشيدن موضوع اين سروصدا ها به روزنامه شريعت مداری کيهان تهران بهره جویی نموده مقدمه ای برای سازش های زير پرده به منظور کمک رژيم در انتخاب دوباره باراک اوباما در رياست جمهوری باشد. همان کاری که در گروگان گيری 444 روزه برای ريگان انجام شد.
آنچه غيرقابل گذشت است هزينه های کلان اين آشوب آفرينی ها است که همه هزينه های آن از جيب خالی و بحران زده مردم بيچاره ايران پرداخت می شود. ديگر در ايرانی توان اقتصادی باقی نمانده، افزايش قيمت دلار و سقوط بيش از 229 تومانی ارزش دلار و يورو در يک روز وعدم پذيرش بيمه ها و گمرک های کشور های وارد کننده کالا های از مبداء ايران به بازرگانان چنان صدمه ای زده است که به اين زودی شايد قادر به بلند شدن برروی زانو های خود نباشند.
مسلم آنکه هرنوع توافقی بين نماينده باراک اوباما و دولت آخوند ها صورت گرفته باشد مسلما در راستای «محکوم کردن خامنه ای در دادگاه حقوق بشر» نيست زيرا هنوز اثرات حمله گاز انبری «حقوق بشری» به آن ميزانی که در زمان کارتر عليه دولت شاهنشاهی بود يک دهم آن عليه رژيم واقعا گرفتار مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی نيست. سازمان های حقوق بشری چشم پوشی هایی را اعمال میکنند که نشانی از بهره گيری از اين ابزار را در برندارد. چرا که ملاحظه می شود آمريکا کمک خود به «مرکز اسناد حقوق بشر ايران» را قطع میکند. همان مرکزی که در زمان آقای بوش تاسيس شد تا جنبش سبزی های لجن را تا حدودی فعال و تقويت کند. آيا اين کمک ها با مطرح شدن موضوع «کمپ اشرف» کانال خودرا عوض کرده است؟
از شواهد برمیآيد که آقای اوباما به طرح «شکايت از خامنه ای» خيلی علاقه نشان نمی دهد، وچه بسا از آنجا که رژيم ايران و روزنامه های داخلی رژيم عکس العمل حادی در مقابل چنين حرکتی نشان نداده اند به عواقب بی ثمر آن آگاهی داشته باشند. در صورتيکه اين درخواست به سازمان های بين المللی نرود و به ويژه وارد بحث های شورای امنيت نشود يکبار ديگر حاکمنيت منفور جمهوری اسلامی به يک تثبيت وابقاء رژيم مبدل شده و روسياهی آن برای مطرح کنندگان موضوع و پشتيبانان آن خواهد ماند. در اين ميانه فقط رژيم جمهوری اسلامی مدعی شده است «زندانيان سياسی دوران شاه» حالا که به خود شاه دسترسی ندارند خانواده آنان را تعقيب قانونی بکنند!!! از اين طريق خواسته است در مقابله از «قصاص» بهره برده باشد.
تنها کسانی که از مورد شکايت عليه خامنه ای بهره برداری می کنند آنانی هستند که در پی آنند وفاداران به نظام مشروطه پادشاهی را که اتفاقا تعدادشان زيادتر هم می شود، ولی بيشترشان سکوت کرده اند را وابسته به رژيم جمهوری اسلامی قلمداد کرده و آنان را ازصحنه خارج کنند. بازهم بازوان ضد نظام مشروطه که مرتبا به دليل مستند نويسی و مستند گویی طرفداران نظام پادشاهی را با ابزار «ترور شخصيت» می کوبند.... حسادت و چشم هم چشمی به آن حد رسيده است که جلوی چشمان خيلی ها بسته شده. يا احتمال «پست های آينده» آنان را به «تملق گويي» واداشته است. در اين راستا خانمی که با نام مستعار «سارا ايرانی» در برنامه ميبدی نقطه نظرات برخی کشور های با سياست جهت دار عليه ايران را عنوان می کند به اين موضوع اشاره میکند و مخالفين پيشنهاد را عوامل رژيم قلمداد میکند که مورد تاييد آقای ميبدی هم قرار می گيرد.
تحريم هایی که برخی از نا آگاهان درون اپوزيسيون درخواست کرده اند بصورت جدی دنبال می شود و هربار به تعداد آنها افزوده میشود، هربار هم نام «ايران» نام «بانک مرکزی ايران» تکرار و آبروی نيم بندی که از نام «ايران» باقی مانده نيز به آسانی آلوده و چرکين می شود... هنوز کسی بطور يقين وجدی از «جمهوری اسلامی» از اسلامی که بانی تروريسم و همه الم شنگه های بين المللی است سخن در ميان ندارد. لااقل تا زمانی که مسئله بشار اسد در سوريه بپايان نرسيده سخنی در ميان نيست.. ولی مسلم اينکه زمينه سازی ها آنهم از کانال هایی که می تواند خطرات جدی در برداشته باشد مطرح شده است.

Sunday, November 13, 2011

به یاد گذشته

http://www.youtube.com/watch?v=CebMbgZskCw


پايکوبی (رقص) افغانی..


http://www.youtube.com/watch?v=KQdMvfg3eQA&feature=related


" Aah " 1958 شعر: تورج نگهبان‌‍- آهنگ وگیتار: مهرپویا - ارکستر: آلواروسباستیان - آتش دل افروزی لب ز سخنها دوزی شعله جانی سوز نهانی عمر تو چون من کوتاه !!! ای سینه سوز ! ای راز جانکاه ! آه ! ای آتشین آه ! تورج نگهبان .


http://www.youtube.com/watch?v=j9PvrE76yak&feature=related


مهرپويا افسانه عشق


http://www.youtube.com/watch?v=LcdR6HzDGL0&feature=related


آهنگ انريکو ماسياس- اجرا سی تار (هندی) مهرپويا. سولانزارا 1969


http://www.youtube.com/watch?v=7z1Eul_wVgY


فرهاد - يه مرد تنها


http://www.youtube.com/watch?v=Nz3iUixvAZQ


عشق برای هميشه – ويگن وسفر های او با همسرش کارن


http://www.kavehfarrokh.com/iranica/pictures-of-iran/azarbaijani-music-and-dance/


واين هم يک سبد پر از موزيک شاد آذربايجانی..

شهریار فتحی و طرفداری او از رفسنجانی دزد

Tuesday, November 08, 2011

خداياخدايا...

کودکان گل فروش را ميبيني؟!

مردان خانه به دوش...

دخترکان تن فروش...

مادران سياه پوش...

محرابهاي فرش پوش...

پسران کليه فروش...

زبانهاي عشق فروش...

انسانهاي آدم فروش...

همه را ميبيني؟

ميخواهم يک تکه از آسمان را بخرم, ديگر زمينت بوي زندگي نميدهد.

احساس ميکنم بد بازي رو باختم...

حواست هست!!

من يارت بودم...نه حريفت

Saturday, November 05, 2011

تظاهرات سراسری برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در ایران در ٣٤ شهر دنيا

شنبه٥ نوامبر

تظاهرات سراسری برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در ایران

٣٤ شهر در ١٦ کشور (لیست تظاهراتها در زير ضميمه ميباشد)از همگان دعوت ميكنيم كه در هر کجای جهان هستید با ما همراه شوید و به این اعتراض بپیوندید. یا اینکه در فرصت كوتاهي كه باقي مانده است، خود دست به کار شوید و با تشکل ها و فعالین سیاسی و کارگری شهرتان تماس بگیرید و برپایی اجتماع اعتراضی در پنجم نوامبر را برعهده بگیرید و خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران را پر طنین تر کنید.يكصدا در سراسر دنيا صداى كارگران زندانى باشيم

در تظاهراتها شركت نماييد


در حمايت از كارگران زندانى به سازمان جهانى كار نامه اعتراضى ارسال داريد

نمونه نامه:


To: International Labour Organisation (ILO)

ilo@ilo.orgCc: info@leader.ir

urgent-action@ohchr.org

catherine.ashton@ec.europa.eu
eastgulf@amnesty.orgI express my strongest condemnation of the arrest and imprisonment of the labour activists in Iran.


We demand the immediate and unconditional release of all jailed workers in Iran;

we demand that International Labour Organisation (ILO) must expel the delegates of the Islamic regime of Iran from ILO for serious violation of workers’ rights.
Name:

Country:Please send a copy of your letter to freepoliticalprisoners@gmail.com  for our record.
ليست تظاهراتها:


ترکیهآنکارا

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

تجمع در پارک قو، سپس حرکت به سمت خیابان تهران مقابل درب اصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: انجمن همبستگی فعالان تبعیدی – ترکیه

تلفن تماس: 00905370158957سوئد:استکهلم:

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١ تا ٣ مقابل سفارت جمهوری اسلامی

تلفن تماس:

Faramarz Ghorbani 0765647616

Göran Gustavsson 0704009033گوتنبرگ

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١٢ ظهر

محل: میدان گوستاو آدولف

تلفن تماس: عبداله اسدی 07317178819هلسینگبوری

شنبه ٥ نوامبر ٢ و نیم تا ٥ بعدازظهر

در استور توریت

تماس: گبی حسینی 0760879874بوروس

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

استورا توریت

تماس: اسماعیل مردوخی 0737598566سوخو

روز شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١١ تا یک بعدازظهر

محل: Resecentrum

تماس: آرین میرذوالفغاری0700773423 zolfaghriarian4@gmail.com

سید عزت اله رشمی 0046736561595 moied83@gmail.comمالمو

روز شنبه ٥ نوامبر ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر

در Triangel

تماس: حسن صالحی 0703171102، فریده آرمان 0703638088کارلزکرونا

شنبه ٥ نوامبر ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

محل: Ronnebygatan 43 till 47 i Centrum

تماس: Kamraniamir_ung@yahoo.com    0046704 53 10 47
nasserkhassaee@yahoo.com  0046762835308انگیس:لندن

شنبه پنج نوامبر، ساعت ٢ الى ٤ عصر

ميدان ترافالگار در مقابل نشنال گالرى

و از ساعت ٥ مقابل بی بی سی فارسی

تلفن های تماس:

بهروز بهاری 07838156819

علیرضا رشیدی 07712810675نزدیکترین ایستگاه قطار به میدان ترافالگار: Charring Cross

آدرس: بی بی سی فارسی Broadcasting House,

2-22 Portland Place,

London W1A 1AA

نزدیکترین ایستگاه قطار Oxford Circusکانادا:تورنتو

زمان: شنبه ۵ نوامبر ساعت ٢ تا ۵ بعد ازظهر

مكان: تقاطع خیابان یانگ و دانداس (مقابل ایتن سنتر)تماس:

یدی محمودی: 4164717138

hkki.vca@gmail.com

hkki.vca@gmail.comونكور

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٣ تا ٥ بعدازظهر

Art Gallery, Robson side

شوراي كارگران ونكوور و حومه (Vancouver district Labour council) حمايت خود را از اين فراخوان اعلام کرده است

Masoud Arjang

001-6046495453مونترال

یکشنبه ٦ نوامبر، ساعت ٣ تا ٦ بعدازظهر

محل: میدان ویکتوریا (میدان خلق)

فراخوان دهنده: کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران - مونترال

اتحاد چپ ایران در خارج از کشورهلند:آمستردام

شنبه ٥ نوامبر از ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

مکان: امستردام- بورس پلاین
تماس: بهمن خانی 0031651273261آلمان:فرانكفورت:

شنبه ٥ نوامبر از ساعت ١١ تا ١ بعدازظهر

محل: Hauptwache Rathenauplatz

تلفن تماس: شهناز مرتب

015774650186برلین:

روز شنبه ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر، در محل

Joachimstaler platz, am U-Bahnhof Kurfürstendamm

تماس: فرزانه درخشان 017624866317کلن

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٤ بعدازظهر

مقابل کلیسای دوم

تماس: محمد نعمتی 01635522356ورتسبورگ

شنبه ٥ نوامبر ساعت ١٢ تا ٣ بعدازظهر

محل: Blasiusgasse straß. (zwishen ulla popkeu)

تماس: حسن حسین زاده 01741351024.

Abdolbaset soleimanibaset_marx@yahoo.comهانوفر

شنبه ٥ نوامبر ساعت ٤ تا ٦ بعدازظهر

محل: Kropke

تماس: ناصر کشکولی 0177 8348592هامبورگ

شنبه ٥ نوامبر، ساعت یک و نیم بعدازظهر

محل: Hamburg Hauptbahnhof
Glockengießerwall
تماس: نازنین برومند 01724044323

پدرام رضازاده 017648325613برمن

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٣ تا ٥ بعدازظهر

محل: Ziegenmarkt

تماس: سیامک مکی 01724037035لایپزیک

اطلاعات بعدا تكميل ميشود

تماس: 017629319819

آمریکا:فیلادلفیا

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١ بعدازظهر

در Love Park, Broad and JFK Street

تماس: سهیلا نیکپور 2674397185واشنگتن

یکشنبه ٦ نوامبر ساعت ١ بعدازظهر

محل: 2209 Wisconsin Ave NW, Washington DC

دفاتر جمهوری اسلامی در سفارت پاکستان و از آنجا بطرف Georgetown

تماس: ماریا روحالی maria.rohaly@gmail.comنروژاسلو

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر

محل: مقابل سفارت جمهوری اسلامی

تماس:صابر رحيمي: 098694001

ابوالقاسم کاردار: 042316278

حزب کارگران نروژ و اتحاديه کمون واحد کونگسوينگر، در پيامي به تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری، پشتيباني خود را از کارزار ٥ نوامبر براي آزادي کارگران زنداني و کليه زندانيان سياسي در ايران اعلام کردند.

فنلاندهلسینکی

شنبه ٥ نوامبر از ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

مکان: تجمع ساعت ٢ بعدازظهر در میدان راه آهن هلسینکی ﴿Helsingin rautatientori﴾ و راس ساعت ٢ و ٢٠ دقیقه راهپیمایی به طرف میدان نارینکا ﴿Narinkkatori﴾ واقع در پشت ساختمان کامپی ﴿Kamppi﴾
تماس: abroadcommittee@gmail.com

فرانسهلیون

شنبه ٥ نوامبر ساعت ٤ تا ٥ عصر

اطلاعات تكميلي بعدا به اطلاع میرسد

ژاپنتوکیو

روزهاي ٥ و ٦ نوامبر سخنراني جمال صابري کادر حزب كمونيست كارگري ايران و از فعالين كمپين براي آزادي كارگران زندانی درمورد كارگران زنداني در ايران در جلسه اتحادیه كارگران راه آهن دورو چیبا که با حضور نمایندگانی از اتحادیه‌های كارگری برزیل، آمریكا و كره جنوبی برگزار میشود.

قبرسلیماسول

شنبه ٥ نوامبر

تماس: امیر مسعود خاقانی 96484292

جزئیات بیشتر بعدا به اطلاع میرسد

amirmasoud.khaghani@gmail.com

jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus@gmail.comنیکوزیا

شنبه ٥ نوامبر ساعت ١٠ تا ١١ صبح

مقابل سفارت جمهوری اسلامی

تماس: امیر مسعود خاقانی 96484292

amirmasoud.khaghani@gmail.com

jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus@gmail.comلارناکا

شنبه ٥ نوامبر

تماس: امیر مسعود خاقانی 96484292

جزئیات بیشتر بعدا به اطلاع میرسد

amirmasoud.khaghani@gmail.com

jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus@gmail.com
یونانآتن

شنبه ٥ نوامبر ساعت ٥ بعدازظهر

محل: دانشگاه پلی تکنیک آتن- واقع در خیابان پاتیسیون

تماس: ناصر آقباشلو 00306957954975

ناصر آقباشلودانمارککپنهاگ

شنبه ٥ نوامبر ساعت ٢ تا ٣ بعدازظهر

مقابل سفارت جمهوری اسلامی

Engskiftevej 6 - 2100 københavnترکیهآنکارا

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر

در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

تجمع در پارک قو، سپس حرکت به سمت خیابان تهران مقابل درب اصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: انجمن همبستگی فعالان تبعیدی – ترکیه

تلفن تماس: 00905370158957ایتالیابولزانو

شنبه ٥ نوامبر

جزئیات بعدا به اطلاع میرسد

تماس: نینا صادقی 00390471201857استرالیاسیدنی

شنبه ٥ نوامبر، ساعت ١١ تا ١٢ ظهر

محل: تاون هال

لیست در حال تکمیل شدن است.از همه آزادیخواهان، از همه نهادها و فعالین حقوق کارگر و زندانیان سیاسی دعوت میکنیم که فعالانه در این آکسیون ها شرکت کنند و یا خود آکسیونی را در شهری که هستند سازمان دهند و اطلاعات مربوطه را برای ما بفرستند که به این لیست اضافه کنیم.براى اطلاعات بيشتر میتوانید به فيس بوك و سايت ها و وبلاگ های زير مراجعه نمائید:

http://free-them-now.blogspot.com/

http://cfppi.blogspot.com/

http://on.fb.me/oWSQb8 

http://www.missionfreeiran.org/ 


--

--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Sarvar Kardar
Coordinator

+47 (0) 4133 3268
freepoliticalprisoners@gmail.com
Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.

http://www.iranpoliticalprisoners.com/
http://cfppi.blogspot.com/

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009
Facebook
Twitter
Flickr

--
----------------------------------------------------------------------

Mansur Rastani, PhD
http://defendingiraniandemocracy.blogspot.com/
http://did-persian.blogspot.com/
http://mansurrastani.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/mansur.rastani

Sunday, August 21, 2011

رکورد تازه اختلاس در ایران: ۳ هزار میلیارد تومان

ما ایرانیها رکورد شکنیم !! حالا میخوهد وزنه برداری یا کشتی باشد یا اختلاس سه هزار میلیاردی!!
3,000,000,000,000,000 =  $283,000,000,000
Deutsche Welle

21.08.2011
رکورد تازه اختلاس در ایران: ۳ هزار میلیارد تومان

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از یک بانک دولتی در ایران خبرساز شده است. به نقل از رسانه‌های داخل کشور این اختلاس توسط فردی نزدیک به "چهره‌های پرنفوذ دولت" صورت گرفته است. انگشت اتهام به سوی "جریان انحرافی" دراز شده است.

ماجرای یک اختلاس کلان بار دیگر در ایران خبرساز شده است. این‌بار اختلاسی ۳ هزار میلیارد تومانی که از قرار رکورد مبلغ اختلاس در تاریخ ایران را شکسته است. این اختلاس توسط فردی صورت گرفته که گفته می‌شود با چهر‌ه‌‌های پرنفوذ دولت ارتباط نزدیکی داشته است. این فرد که در رسانه‌های داخل کشور از او به اختصار"ا.خ." نام برده شده است، اکنون در زندان خوزستان به سر می‌برد.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی "ا.خ." با استفاده از امکانات یک بانک‌ دولتی و درخواست همزمان تأسیس یک بانک خصوصی توسط وی، که مورد موافقت مرکزی هم قرار گرفته، اتهام سوء استفاده چهره‌های پرنفوذ دولت از بانک‌های دولتی و اقداماتی از پول شویی را بار دیگر به موضوع روز تبدیل کرده است.
جعل اعتبار اسنادی بانک صادرات
اطلاعاتی که تا کنون در مورد این اختلاس منتشر شده، حاکی از آن است که فردی به نام "ا.خ." که از چهره‌های مرتبط با مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران معرفی شده، ۳ هزار میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده است.
این فرد از قرار با تبانی رئیس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد خوزستان "ال سی" های جعلی صادر می‌کرده است.
"ال سی"، "اعتبار اسنادی" یا تعهد بانکی به فروشنده و خریدار است. آمار و اطلاعات مربوط به این "ا‌ل سی" ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شده است.
"ا.خ." بدون آنکه مبلغ "ال سی"‌ها را به شعبه بانک صادرات بپردازد، آنها را به قیمتی پائين‌تر از قیمت رسمی "ال سی" به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است. مبلغ نهایی "ال سی"های جعل شده، بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده است که معادل ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.
واگذاری تسهیلات دولتی برای تأسیس یک بانک خصوصی
از سوی دیگر بانک صادرات خوزستان همزمان تسهیلاتی برای تأسیس یک بانک خصوصی به نام "آریا" به دو شرکت سرمایه‌گذاری "امیرمنصور" و شرکت دیگری به نام "مه آفرید" واگذار کرده است که هر دو متعلق به "ا.خ." بودند.
سایت آفتاب نیوز نوشته است این فرد صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای بوده است. به نقل از مشرق نيوز، وی فعاليت اقتصادی خود را با توليد آب معدنی آغاز کرده اما در جريان واگذاری های سازمان خصوصی سازی توانسته مالکيت کارخانه فولادسازی خوزستان را نيز از آن خود کند. خبرآنلاین نیز به نقل از "آینده" وی را مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران معرفی کرده است.

تکرار اتهام سواستفاده "جریان انحرافی" از بانک‌مرکزی
در نهایت به نقل از رسانه‌های داخل کشور "یک اشتباه از سوی "ا.خ." بانک صادرات را متوجه این اختلاس کلان کرده که به دستگیری وی منجر شده است.
همزمان بانک مرکزی هم صدور مجوز بانک خصوصی "آریا" را متوقف کرده است.
البته رسانه‌های منتقد دولت با اشاره فعالیت‌های بانکی "ا.خ." احتمال آگاهی بانک مرکزی ایران را از فعالیت‌های اقتصادی وی مطرح می‌کنند و بار دیگر اتهام سوءاستفاده چهره‌های پرنفوذ دولت و به طور مشخص "جریان انحرافی" از بانک‌های دولتی از جمله بانک مرکزی را در محور توجه خود قرار دادند.

Sunday, July 17, 2011

صورت میللیردها دلار غارت شده توسط رژیم ایران و مکان نگهداری آن

What is fascinating here - apart from the horrendous amounts these thieves have stolen from the Iranian people, is the location of where they have tried to hide or store it. Sometimes in the countries where they acquired it or which were involved in the corrupt trading that earned them huge pay-offs.

In the case of the Supreme Leader Ali Khamenei and his family, it covers his cut of the oil revenues he skims off the top for being the plunderer in chief.

For those with knowledge of the persons and their dealings, these locations speak volumes and point to specific, identifiable  deals. But that is the task of individual intelligence agencies, not this site.=====================================================
========================================

CNN iReport: Newest Top 1000 List For ISLAMIC IRAN Officials' Bank Accounts

(140 LISTED BELOW - names shown bilingually - reads like a Who's Who of senior Islamic regime players - mostly para-military IRGC,  Bassiji suppression/oppression  forces etc., rather than clerics - beyond a couple of very senior ones).

خبرگزاری "ثی. ان.ان" اسامی یکصدو چهل نفر از غارتگران اموال ما را با محل حسابهای بانکی آنان منتشر ساخته است!!


ینگه دنیائیها در این برهه از زمان با انتشار این فهرست که هنوزکامل هم نیست، چه منظوردارند!!!!!


...............................................................................................................................

Swiss Numbered and OGDA accounts and identified assets as evaluated by the WH/OP, March 2011 (C$-Canadian dollar, A$-Australian dollar)

مجتبی خامنه ای Mojtaba Khamenei - (Supreme Ruler's Middle son and his brutal Chief Enforcer and Suppressor of the populace) (England £ 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)

علی‌ خامنه‌ای  Ali Khamenei Supreme Ruler (Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)

مسعود خامنه ای  Massoud Khamenei (another Supreme Leader son) (UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)

مصطفی خامنه‌ای  Mostafa Khamenei (another Supreme Ruler son) (Credit Suisse $690 million, Hong Kong £360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million)

نازیه خامنه‌ای Naziyheh Khamenei (Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom £ 280 million, UBS $421 million)

بدریه خامنه ای  Badrieh Khamenei (UAE £142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)

حسن خامنه ای Hassan Khamenei (UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million)

هادی خامنه ای Hadi Khamenei (Liechtenstein $290 million, S. Africa £121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)

عزیز خوشوقت Aziz Khoshvakht (Germany 52 million Euros, Austria C$ 101 million, S. Korea $21.9 million, Turkey $4.1 million)

غلامعلی حدادعادل GholamAli Haddad-Adel (Canada C$ 220 million, Virgin Islands $365 million, Panama110 million Euros, Hong Kong $ 252 million)

حسين شاهمرادي Hossein ShahMoradi (Turkey 12 million Euros, Canada C$ 22 million, Panama $ 62 million, UAE $3.1 million, Pakistan $ 4.5 million)

غلامرضا جلالی Gholamreza Jalali (Turkey 2.1 million Euros, Belarus $ 12 million, UAE $ 7.6 million)

علیرضا فیاض Alireza Fayaz (India 35 million Euros, Malaysia $12.5 million, UAE 26 million Euros, Turkey 15.9 million Euros, Venezuela $34 million, Italy 14 million Euros)

غلامرضا فیاض Gholamreza Fayaz (Malta 40 million Euros, Panama $24 million, Malaysia $67 million, UAE $41 million)

فاطمه فیاض Fatemeh Fayaz (India $23 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A$ 12 million)

حسین قاسمی Hossein Ghassemi (UAE 3.9 million Euros, Turkey $ 5.42 million)

حسین موسوی اردبیلی Hossein Mousavi Ardabili (Switzerland 229 million Euros, Cayman Islands $290 million, Kuwait $23 million, UAE $109 million, Malaysia $41 million)

محسن خرازی Mohssein Kharrazi (Malaysia A$100 million, UAE78 million Euros, Turkey $12 million, Cayman Islands 253.7 million Euros)

محمد باقر خرازی Mohammad Bagher Kharrazi (Lebanon $120 million, $98 million, £40.9 million (S. Africa), Netherlands Antilles 150 million Euros)

جواد آزاده Javad Azadeh (UAE $12 million, Lebanon 2.6 million Euros, Malaysia $ 3.1 million)

حسن عباسی معروف به دکتر عباسی نام اصلی یدالله قزوینی Hassan Abbassi, a.k.a. Dr. Abbassi, real nameYadollah Ghazvini (Pakistan $3.2 million, Albania 1.2 million Euros, Italy 10.9 million Euros, Hong Kong $85 million)

نورعلی شوشتری NourAli Shushtari (UAE $23 million, Turkey $12.1 million)

تیمسار پاسدار حسین ساجدی General Hossein Sajedi (Turkey 3.2 million Euros, Italy 5.1 million Euros, Malaysia 94 million Euros, Shanghai $45 million)

علی فضلی Ali Fazeli (UAE 2.4 million Euros, Thailand $ 5.1 million, Panama $5.5 million)

محمدجعفر اسدی Mohammad Jafar Assadi (Turkey 8.9 million Euros, Spain 21 million Euros, Lebanon $3.7 million, Hong Kong A$13.2 million)

حسین طائب Hassan Ta'eb (Italy 2.4 million Euros, UAE $16 million, Shanghai $172 million, Virgin Island £44 million)

سرتيپ پاسدار عبدالمحمد رئوفي نژاد IRGC Brigadier General Abdol Mohammad Ra'oufi-Nejad (India 4.7 million Euros, Qatar $23 million, Turkey $ 19.1 million, Shanghai $58 million)

غلامحسین رمضانی Gholam-Hossein Ramazani (Shanghai A$ 45 million, Panama $69 million, Syria $ 6.6 million)

نبی الله حیدری Nabi'ollah Heydari (Austria 3.1 million Euros, UAE 10 million Euros, Qatar $ 11.5 million, Thailand $4.9 million)

یحیی رحیم صفوی Yahya Rahim Safavi (Cayman Islands $ 290 million, Shanghai 170 million Euros, Turkey $12 million, UAE 34 million, Albania $ 7.9 million)

حسین شریعتمداری Hossein Shariatmadari (Belgium 320 million Euros, S. Africa $ 240 million, Malaysia $166 million, Russia 145 million Euros, Panama $89 million, Liechtenstein: $ 1.31 billion, UAE $238 million)

علیرضا پناهیان Alireza Panahian (UAE $ 7.2 million, Qatar 10 million Euros, Malaysia A$ 39 million, India $56 million)

صادق محصولی Sadegh Mahssouli (Turkey $32 million, Russia 49.2 million Euros, Belgium 12 million Euros, UAE $17 million , Malaysia $ 3.7 million, Shanghai 78 million Euros)

حمید رسایی Hami Rassai (La Roche &Co Banquiers/UBS/HSBC Suisse $121 million, Hungary 4.3 million euro, England (Jersey Island) £5.2 million, UAE $12 million, Belgium 23 million Euros, Venezuela $89 million, Malaysia $ 8.2 million)

حاج منصور ارضی Haj Mansour Arzi (UAE 3 accounts 18.3 million Euros, Malaysia: $ 5.2 million)

حسن شایانفر Hassan Shayanfar (UAE $11.6 million, Pakistan $1.2 million)

سرتیپ محمد حسین صفار هرندی Brigadier Mohammad Hossein  Safaar-Harandi (Austria, Spain, UAE $39 million, Turkey 65 million Euros, Brazil $121.9 million, Malaysia A$34 million, Hong Kong 100 million Euros)

محیدین فاضل هرندی Mohyedin Fazel Harandi (Oman $48 million, Saudi Arabia $ 44 million, Malta 12 million Euros, Austria 8 million Euros

"غلامحسین الهام "عصابه‌دست Gholamhossein Elham a.k.a. "the cautious" (UBS/Habib Bank AG Zurich/P&P Private Bank 4 accounts adding to 155 million Euros, Turkey $14 million, Qatar $ 19 million, UAE$ 28 million)

حسین یکتا  Hossein Yekta (Malaysia A$ 2 million, UAE $ 6.7 million, Syria $4 million)

سرتیپ مصطفی آجرلو Brigadier  Mostafa  Ajarlou (Spain 1.2 million Euros, UAE $18 million, South Africa 3.5 million Euros, Malaysia $12 million)

احمد علم الهدی Ahmad Alam Alhadi (Tajikistan $ 0.6 million , Turkey $52 million, Pakistan $7.4 million, UAE $88 million, Hong Kong $65 million)

علی فلاحیان Ali Falahian (UBS/Credit Suisse/Raiffeisenbank 6 accounts adding to 212 million Euros,, Austria 11 million Euros, Syria $ 20 million, Malaysia A$19 million, UAE $41 million, Turkey $42 million)

سرهنگ عبدالرسول رضایی Colonel Abdolrassoul Rezaii (Turkey $3.1 million, UAE $ 5.2 million)

سعید حدادیان  Saeed Haddadian (Germany 4.2 million Euros, Spain 3.1 million Euros, UAE $28 million, Turkey $27.8 million, Hong Kong $24 million)

حسین روشن Hossein Roshan (Turkey $ 7.1 million, UAE: $ 5.1 million, Belarus $3.9 million)

احمد جنتی Ahmad Janati (Belgium 490 million Euros, UAE $ 270 million, Canada C$ 101 million, Malaysia $310, S. Africa $123, UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie/Mercantil Bank 1.4 billion Euros)

علی‌ جنتی Ali Janati (Barbados $240 million, Switzerland 19 accounts adding to 890 million Euros, UAE $41 million, Germany 57 million Euros, Hong Kong A$ 400 million)

حسین معادی‌خواه Hossein Moadi-khah (Austria 41 million Euros, UAE $10.2 million, Kuwait $14.4 million)

علی اکبر ولايتي Ali Akbar Velayati (Germany 249 million Euros, UBS/Credit Suisse/Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft/CMB Banque Privée (Suisse) 21 accounts adding to 1.3 billion dollars, Austria 7.9 million, Malaysia A$ 112)

مسعود میرکاظمی Masoud MirKazemi (UAE $2.2 million, Germany 43 million, Turkey $4.3 million, Hong Kong 56 million Euros, Malaysia 48 million Euros)

حبیب‌الله اسگرلدی مثلمان Habibollah Asgaroladi Mosalman (Malaysia $144 million, China/Hong Kong A$480 million, Belarus 50 million Euros, Austria 200 million Euros, Panama $87 million, Switzerland 24 accounts 3.2 billion Euros, Qatar $144 million, UAE 355 million Euros)

فاطمه اسگرلدی مثلمان Faatemeh Asgaroladi Mosalman (Qatar $49 million, Turkey $15 million, Hong Kong A$ 210 million)

اسسدلله اسگرلدی مثلمان Assadollah Asgaroladi Mosalman (UBS/DZ PRIVATBANK/La Roche & Co 1.1 billion Euros, Turkey $85 million, UAE 120 million Euros, China A$210 million)

حسن خجسته باقرزاده  Hassan Hojasteh Bagherzadeh (Italy 14 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Malta $ 4.2 million, India $ 9.8 million, Singapore A$ 4 million)

عبدالحسين سلطانی طباطبايي  Abdol-Hossein Soltani Tabataba'i (Canada C$24 million, Switzerland 5 accounts adding to 138 million Euros, UAE $ 11 million, Turkey $16 million)

هدی طباطبائی Haadi Tabataba'i (Singapore A$ 3.8 million, Malaysia 23 million Euros, Turkey $3.4 million)

صادق طباطبائی  Sadegh Tabataba'i (Germany 22 million Euros, France 9 million Euros, Italy 43 million Euros, UBS/ La Roche & Co Banquiers
$ 76.3 million)

مرتضی طباطبائی  Morteza Tabataba'i (Germany 3.5 million, Austria 12 million Euros, UAE $5.1 million, Japan 424 million yens)

فاطمه طباطبائی Fatemeh Tabataba'i (Germany 21 million Euros, UBS/ P&P Private Bank 45 million Euros, Syria: $ 6.1 million)

سرتیپ محمد کوثری Brigadier Mohammad Kosari (Syria $1.1 million, Russia $20 million, UAE $ 28 million)

حمید بهبهانی  Hamid Behbahani (China 55 million Euros, Hong Kong £40 million, Malaysia $ 52.1 million)

سرلشگر رحیم صفوی  Maj.Gen. Rahim Safavi (Russia 45 million Euros, Turkey 5.2 million Euros, UAE $21 million, Hong Kong $104 million)

عزت الله ضرغامی  Ezatollah Zarghami (Italy 25 million Euros, Venezuela $80 million, Russia $65.3 million)

مصباح یزدی محمدتقی  Mossabah Yazdi Mohammadtaghi (UBS £1.1 billion, Canada C$ 420 million, Credit Suisse 1.6 billion Euros, UAE $340 million, Hong Kong $320 million)

مجتبی‌ مصباح یزدی Mojtaba Mesbah Yazdi (UBS $730 million, Canada $ 230 million, Venezuela $193 million, Panama $12 million, UAE £192 million, Turkey $50 million, England Jersey Island £110 million, S. Africa $80 million, Spain 61 million Euros)

 علی‌ مصباح یزدی Ali Mesbah Yazdi (England £72 million, Bahamas $620 million, Canada $110 million, Turkey 21 million, Germany 120 million Euros, Switzerland 320 million Euros)

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم  Brigadier Ismail Ahmadi Moghadam (Turkey $2.3 million, UAE $24 million, Thailand A$ 55 million, UBS/HSBC/ Privatbank IHAG 11 accounts adding to 240 million Euros)

تیمسر قاسم کارگر Gen Ghasem Kargar (India 4.2 million euros, Shanghai $103 million, Cyprus 25 million Euros)

فاطمه سلطانی طباطبائی Fatemeh Soltanni Tabataba'i (Germany 128 million Euros, France 42 million Euros, Turkey $22 million, Cayman Islands $ 81 million)

سرتیپ یدالله جوانی Brigadier Yadollah Javani (Russia $11 million, China 120 million Euros, Turkey $39 million, Nigeria 80 million Euros, Malaysia A$ 55 million)

هاشم هاشم زاده هریسی Hashem Hashemzadeh Herris (UAE $4.1 million Euros, Malaysia $12 million, Brazil $9 million)

مرتضی آقاتهرانی Morteza AghaTehrani (Canada C$ 12 million, Malaysia A$ 34 million, Bermuda $65 million )

محمد محمدي‌نيك ري‌شهری Mohammad Mohammadi-nik ReyShahri (UAE $380 million, Germany 52 million Euros, Australia A$ 45 million, Switzerland 6 accounts adding to 1.3 billion Euros, Turkey $29 million, Austria 49 million Euros, Italy 44 million Euros, Hong Kong $400 million)

سرهنگ یدالله مرادی Col. Yadollah Moradi (UAE $ 4.1 million, Turkey 2.3 million Euros)

سرتیپ عدالت فلاح زاده Brigadier Edalat Fallahzadeh (Singapore $2.9 million, Malaysia 14 million Euros, UAE 3.1 million Euros)

سرتیپ حسین همدانی Brigadier Hossein Hamadani (China 50 million Euros, UAE $21 million, Spain 4.2 million Euros)

سرتیپ محمد باقر ذوالقدر Brigadier Mohammad Bagher Zolghadr (Canada C$ 3.2 million, Russia 11 million Euros, China $ 60 million, UAE 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros)

سرهنگ حسین گودرزی  Col. Hossein Goodarzi  (India 1.2 million Euros, Australia A$ 11 million, Turkey 1.2 million Euros)

مجتبی هاشمي ثمره Mojtaba Hashemi Samareh (St. Vincent & The Grenadines $88 million, Credit Suisse 90 million Euros, Spain 78 million Euros, Venezuela $50 million, Turkey $ 17.9 million, UAE $124.6 million, Malaysia 60.8 million Euros, UAE $5 million)

عبدالحمید هاشمی ثمره Abdol-Hamid Hashemi Samareh (Singapore $51.1 million, Turkey 13.1 million, Venezuela $24 million, UAE 4.1 million Euros)

مهدی هاشمی ثمره  Mehdi Hashemi Samareh (Liechtenstein$55 million, Turkey $6.8 million, Kuwait $45 million, UAE $5.2 million, Panama $31 million)

هاشمی ثمره   معصومه Masoumeh Hashemi Samareh (Credit Suisse 23 million Euros, Jersey Island £10 million, Hong Kong $41 million)

علی مبشری  Ali Mobasheri (UAE $4 million, Austria 9.2 million Euros, $ 22.7 million Malaysia, $47 million, Hong Kong A$120 million, Turkey 7 million Euros, South Africa £55.3 million)

سرتیپ هدایت الله لطفیان Brigadier Hedayatollah Lotfian (Malaysia 21 million Euros, Shanghai $78 million, Jersey £ 4.2 million)

محمد هاشمیان Mohammad Hashemian (Italy 4.1 million Euros, Austria 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Panama $88 million)

علی‌ اکبر هاشمی‌ بهرمانی Ali Akbar Hashemi Bahremani (Germany 240 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland)/ Credit Suisse Group AG 6.9 billion euro + $1.5 billion, Canada C$ 220 million, Turkey $108 million, UAE $400 million, Malaysia 90 million Euros, Liechtenstein $4.4 billion)

یاسر هاشمی‌ بهرمنی Yasser Hashemi Bahremani (Switzerland 450 million Euros, England £180 million, Germany 25 million Euros, Austria 11.2 million Euros, Canada C$ 43 million, Panama $800 million, Belgium 121.9 million Euros, Hong Kong $200, UAE 14 million Euros)

محسن هاشمی‌ بهرمنی Mohsen Hashemi Bahermani (England £105 million, Liechtenstein 200 million Euros, Australia A$ 400, UAE $38 million, Turkey $34 million, Belgium 71.9 million Euros)

محمد هاشمی‌ بهرمنی Mohammad Hashemi Bahermani (Cayman Islands $290 million ,Switzerland $290 million, Turkey 45 million Euros, Germany 201 million Euros, UAE 59 million Euros, Liechtenstein 200 million Euros)

علی‌ هاشمی‌ بهرمنی Ali Hashemi Bahermani (Kuwait $ 2.3 million, UAE $24.2 million, Belgium 11 million Euros, Liechtenstein 560 million Euros, Switzerland $420 million)

فاضل لاريجاني Fazel Larijani (Canada C$ 50 million, UBS/ Credit Suisse 840 million Euros, Austria 120 million Euros, S. Africa $240 million, Malaysia A$ 49 million, UAE $120 million)

علي لاريجاني Ali Larejani (Canada C$ 120 million, UBS/ Credit Suisse 1.4 billion Euros, Malaysia A$ 320 million, Liechtenstein 400 million Euros, Trukey 54 million Euros USA $44 million, Germany, Hong Kong A$200 million, UAE $34 million),

صادق لاریجانی Sadegh Larijani (UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie/LB (Swiss) Privatbank 750 million Euros, Liechtenstein $450, Malaysia 120 million Euros, Hong Kong A$300)

 تیمسار عبدالله عراقی‌ General Abdolah Araghi (Spain 48 million Euros, Shanghai 120 million Euros, Lebanon $61 million, UAE $125.1 million, Lebanon $69 million, Malaysia $91 million, Venezuela $155 million, Switzerland 3 accounts adding to 230 million Euros)

اسفندیار رحیم مشایی Esfandiar Rahim Mashaii (USA $ 12 million, Canada C$ 48 million, Hong Kong 140 million Euros, UAE, Credit Suisse/ Liechtenstein 310 million Euros)

علی اکبر جمشیدی Ali Akbar Jamshidi (Credit Suisse/UBS/HSBC(Suisse) 150 million Euros, Panama$34.8 million, Germany 4.2 million Euros, Turkey 11 million Euros, UAE $62 million)

محسن رفیقدوست  Mohssein Rafighdoust (Canada C$ 120 million, Italy 65 million Euros, Spain 110 million Euros, Germany 210 million Euros, Hong Kong $200 million, Qatar 48 million Euros, Credit Suisse $560 million)

مرتضی‌ رفیقدوست Morteza Rafighdoust (Germany 134 million Euros, Aruba $220 million, UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie C$844 million Euros)

حمید حسینی‌ Hamid Hosseini (Spain 88 million Euros, Malaysia $34, Barbados C$ 49 million)

محمد حسینی Mohammad Hosseini (Cayman Islands $45 million, UAE $15.2 million, Jersey Island (England) £29 million, Turkey $5.2 million, Malta 5.2 million Euros)

محمود حسینی Mahmood Hosseini (Kuwait $3.89 million, Turkey $11 million, Malaysia A$25 million, Jersey £11.3 million)

 سردار حسن فیروزآبادی Gen Hassan Firoozabadi (Credit Suisse/UBS/ Hottinger & Cie 5 accounts adding to 1.7 billion Euros, China 4 accounts adding to $ 634 million, Belarus 200 million Euros, UAE 50 million Euros, Syria $40 million)

سرلشگر غلامعلی رشید Maj. Gen. Gholamali Rashid (Belarus $34 million, Russia 56 million Euros, Union Bank of Switzerland/ Adler & Co. Privatbank AG/Credit Suisse 130 million Euros, Hong Kong $ 55 million, UAE $11.5)

سرتیپ محمد رضا نقدی  Brigadier Mohammad Reza Naghdi (Lebanon $4 million, Nigeria 56 million Euros, UAE $92 million, South Africa £48 million, Qatar $12 million. Spain 18 million Euros, Malaysia 144 million, Hong Kong 150 million Euros)

سرتیپ جلیل بابازاده Brigadier Jalil Babazadeh (Turkey 2.6 million Euros, Romania 3.1 million Euros, Albania 1.9 million Euros, Cyprus 12 million Euros)

سرتیپ ابراهیم جباری Brigadier Ebrahim Jabbari (Belarus 7.1 million Euros, Turkey 2.1 million Euros, Qatar $ 54 million)

سرتیپ محمد باقر قالیباف Brigadier Mohammad Bagher  Ghalibaf (UAE $145 million, Turkey 24.2 million Euros, Tajikistan $1.1 million , Spain 19.2 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland) Ltd/ BankMed (Suisse) 12 accounts adding to 255 million Euros)

مصطفی محمد نجار Mostafa Mohammad Najar (UAE $40 million, India 18.3 million Euros, Belgium 3.2 million Euros, Hong Kong A$ 90 million)

کامران دانشجو Kaamran Daneshjoo (Switzerland 140 million Euros, Venezuela $14 million, Malaysia $47 million, Japan $38 million, Austria 81 million Euros, S. Africa $7.9 million)

خسرو دانشجو Khosrow Daneshjou (Liechtenstein 50 million Euros, Check Republic 11 million Euros, Malta 4.2 million Euros, Turkey $12.4 million

 فرهاد دانشجو Farhad Daneshjou (Belize $59 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A$ 4.9 million)

سرتیپ احمد وحیدی Brigadier Ahmad Vahidi (Germany 112 million Euros (frozen), Turkey $75 million, Russia 55 million Euros, China 127 million Euros, Venezuela $130 million, $34 million, India 11 million Euros)

سرتیپ محمد حجازی Brigadier Mohammad Hejazi (Italy 6.2 million Euros, England £ 5.2 million (Jersey), Malaysia 45 million Euros)

سرتیپ مسعود زریبافان Brigadier Massoud Zaribafaan (Canada C$ 3.3 million, Thailand A$ 24 million, Qatar 5.9 million Euros)

محمد رضا رحیمی Mohammad Reza Rahimi (UAE 132 million Euros, China $400 million, Russia $88 million)

سرتیپ فرزاد اسماعیلی Brigadier Farzad Isma'eli (China 50 million Euros, Belarus $34 million, Turkey 3.2 million Euros)

علی محمدی Ali Mohammadi (South Africa £54 million, Canada C$82 million)

محمد محمدی Mohammad Mohammadi (Malaysia $36 million, UAE $ 13 million, Kuwait $21 million, Turkey 8.1 million Euros, Shanghai 65 million Euros)

عباس کدخدایی Abbas Kadkhodayee (UAE $ 30 million, Italy 4 million Euros, Kuwait $0.3 million, Hong Kong $54 million)

سرتیپ علی اکبر پور جمشیدیان  Brigadier Ali Akbar Pour-Jamshidian  (Cyprus 4.4 million Euros, China $ 75 million, Turkey 1.4 million Euros)

محسن رضایی Mohssein Rezaii (Union Bank of Switzerland/Credit Suisse/ Caja de Ahorros de Galicia 11 accounts 1.45 billion Euros, Germany 45 million Euros, Italy 11 million Euros, Austria 24 million Euros, UAE $205 million, Canada C$45 million, South Africa £490 million)

ناصر سرمدی Nasser Sarmadi (Qatar 32 million Euros, UAE $11 million, Malaysia $21 million)

تیمسار وحید هقانین General Vahid Haghanian (Turkey 7.2 million Euros, Canada C$32 million, Costa Rica $120 million, Venezuela 540 million Euros, S. Africa $230 million, Hong Kong $500 million)

سرتیپ فتح الله جعفری Brigadier Fattollah Jaffari (China 67 million, Malaysia $24 million, Spain 11 million Euros)

علی سعیدی Ali Saeedi (Turkey 1.1 million, UAE $75 million, Hong Kong $92.9 million)

سرتیپ علی اکبر پور Brigadier Ali Akbarpour (Canada CS23 million, China $54 million, Spain 11 million Euros)

م.ه. پناهی پور M.H. Panahi Pour (Turkey $ 2 million, Malaysia A$ 14 million, Qatar $34 million, India 7.1 million Euros, UAE $ 14.6 million)

مجتبی ذوالنور Mojatab ZolNour (Nigeria $11 million, Cyprus 14.9 million Euros, Russia $14 million, India $ 7.9 million, Turkey 4.4 million Euros)

حسین سیب سرخی Hossein Seeb-Sorkhi (UAE 3.1 millón euros, Pakistán 0.9 million euros, Turkey 1.3 million Euros)

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان IRGC Brigadier Ahmad Reza Raadaan (Cayman Islands $205 million, Turkey 17 million Euros, UAE $50, Belarus 200 million Euros, Venezuela $45 million, South Africa $140 million)

روح الله بهمنی Rouhollah Bahmani (UAE 6.2 million euros, Lebanon 1.2 million euros, Albania 1.2 million euros)

تیمسار علی‌ جباری Gen Ali Jabari (Malaysia $75 million, Shanghái $120 million, Portugal 9.1 million euros)

سرتیپ پاسدار حمزه قربانی IRGC Brigadier  Hamzeh Ghorbani (Turkey 2.3 million Euros, Cyprus 3.1 million Euros, Greece 2.9 million Euros, Kuwait $5.2 million)

عباس آخوندی Abbas Akhondi (Lebanon $2.9 million, UAE, $9.8 million, Turkey 5.2 million, Malaysia A$38 million)

سرتیپ محمود چهار باغی Brigadier  Mahmoud Chahar-Baghi (Shanghai $50 million, Hong Kong $ 29 million, Russia 12 million Euros)

سرتیپ محمد علی نصرتی Brigadier Mohammad Ali Nosrati (Turkey 3.1 million Euros, Portugal 2.1 million Euros, UAE $9.2 million, Hong Kong $52 million)

مسعود حجاریان کاشانی Masoud Hajarian Kashani (Qatar $ 7.3 million, Austria 65 million Euros, Turkey 13 million Euros, Shanghai $120.5 million)

سرتیپ عزیز محمدی Brigadier Aziz Mohammadi (Holland 3.2 million Euros, South Korea $12 million, Malaysia $35 million)

===========================================================

See also "$200 Billion Of Iran's Currency Reserves Go Missing On Ahmadinejad's Watch" : http://ireport.cnn.com/docs/DOC-624163

Saturday, July 09, 2011

توهین در کشورهای مختلف

آمریکا
شما به رئيس‌جمهور امريکا می‌گوييد: «مادرت رو...»! ولی اتفاق خاصی نمی‌افتد،

فقط شما معروف می‌شويد و دربارهء مادر رئيس جمهور کتاب می‌نويسيد

و ميليون‌ها دلار درآمد کسب می‌کنيد! اما بعد از آن، رئيس‌جمهور از شما به

دادگاه شکايت می‌کند

و شما مجبور می‌شويد که بابت غرامت، همهء‌ پولتان را به رئيس‌جمهور بدهيد---------------------------------------------انگلستانشما به نخست‌وزير انگلستان می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير هم به شما

می‌گويد: مادر خودت رو---------------------------------------------فرانسهشما به رئيس‌جمهور فرانسه می‌گوييد: «مادرت رو...»! و بلافاصله ميليون‌ها نفر

از مردم به خيابان‌ها می‌ريزند

و در حمايت از شما، به رئيس‌جمهور می‌گويند: «مادرت رو...»!رئيس‌جمهور هم دربارهء جريحه ‌دار شدن احساساتش شعری می‌سرايدو آنرا در روزنامه‌ها و مجلات و راديو و تلويزيون منتشر می‌کند---------------------------------------------ژاپنشما به نخست‌وزير ژاپن می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير تعظيم می‌کندو به شما می‌گويد: ببخشيد، ولی فکر نکنم مادرم از شما خوشش بياد---------------------------------------------آلمانشما به صدراعظم آلمان می‌گوييد: «مادرت رو...»! پليس به سراغ شما می‌آيدو به شما می‌گويد: لطفاً با مادر صدراعظم کاری نداشته باشيد------------------------------------------------سوئدشما به نخست‌وزير سوئد می‌گوييد: «مادرت رو...»! از مردم ر‌أی‌گيری می‌شودکه آيا شما مادر نخست‌وزير را... يا نه؟! اگر رأی مثبت داده شود،شما مادر نخست‌وزير را...! ولی اگر رأی منفی داده شود،نخست‌وزير دست شما را در مقابل دوربين‌های تلويزيونی می‌فشارد و برای شما آرزوی موفقيت می‌کند--------------------------------------------------ترکيهشما به رئيس‌جمهور ترکيه می‌گوييد: «مادرت رو....»!و رئيس‌جمهور هم اسلحه‌اش را در می‌آورد و به شما شليک می‌کند.اگر شما کُرد باشيد، رئيس‌جمهور مورد تشويق قرار می‌گيرد!وگرنه او را به دادگاه احضار می‌کنند و او در بين راه فرار می‌کند و به يونان

پناهنده می‌شود--------------------------------------------سوئيسشما به نخست‌وزير سوئيس می‌گوييد: «مادرت رو...»! منشی دفتر نخست‌وزير با شما

تماس می‌گيرد

و شماره تلفن مادر نخست وزير را به شما می‌دهد تا شخصاً با خودش هماهنگ کنيد--------------------------------------------------هندشما به نخست‌وزير هند می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير شما را به خانه‌اش

دعوت می‌کند

و خاکستر مادرش را که سالها پيش مُرده به شما نشان می‌دهد و برای شما آواز

می‌خواند و گريه می‌کند.شما هم متأثر می‌شويد و به خانه برمی‌گرديد و می‌بينيد که خانواده‌تان ناپديد

شده‌اندو سالهای سال به دنبال خانوادهء‌ خود از اين شهر به آن شهر آواره می‌شويدو سرانجام در فقر و غربت، از غم و گرسنگی می‌ميريدو از داستان زندگی شما بيش از هزار و هفتصد فيلم سينمايی ساخته می‌شود-----------------------------------------------------کاناداشما به نخست‌وزير کانادا می‌گوييد: «مادرت رو...»! مادر نخست‌وزير خبردار

می‌شودو مقاله‌ای فمينيستی در روزنامه چاپ می‌کند و تبعيض جنسی را به شدت مورد انتقاد

قرار می‌دهدو از شما می‌خواهد که پدر نخست وزير را...!!---------------------------------------------------کلمبياشما به رئيس‌جمهور کلمبيا می‌گوييد: «مادرت رو...»! بعد وصيتنامه‌تان را

می‌نويسيد ودر اولين فرصت خود را دار می‌زنيد! چند روز بعد جسد شما را در حالی که طناب داردور گردنتان استو با گلوله سوراخ ‌سوراخ شده‌ و با اسيد سوزانده شده‌ايد، پيدا می‌کنند!پزشک قانونی جسد شما را لاشهء سگ تشخيص داده و در حومهء شهر دفن می‌کند----------------------------------------------چينشما به رئيس‌جمهور چين می‌گوييد: «مادرت رو...»! رئيس‌جمهور هم به صورت لفظی،هم شما و هم خانواده‌ تان را...! سپس شما به همراه خانواده ‌تان به کرهء ‌ماه

تبعيد می‌شويد----------------------------------------------ايتالياشما به نخست‌وزير ايتاليا می‌گوييد: «مادرت رو....»! روزنامه‌ها خبر رسوايی

مادر نخست‌وزير را چاپ می‌کنندو مافيا به خاطر شهوت زيادتان، به شما پيشنهاد همکاری در زمينهء تهيهء‌

فيلم‌های پورنو می‌کند!نخست‌وزير هم برای تلافی، يک بازی دوستانهء فوتبال بين تيم محبوب خودش و تيم

محبوب شما ترتيب می‌دهدو داور بازی را می‌خرد و تيم محبوب شما را با نتيجهء مفتضحانه ‌ای شکست می‌دهد-----------------------------------------------روسيهشما به رئيس‌جمهور روسيه می‌گوييد: «مادرت رو...»! فردای آن روز شما دچار يک

سانحه شدهو در تصادف با اتومبيل کشته می‌شويد! به خانوادهء شما اطلاع داده می‌شودکه شما در حال مستی رانندگی کرده‌ايد و شدت تصادف چنان زياد بوده که بدن شما

تکه ‌تکه شده است-------------------------------------------عربستانشما به رئيس‌جمهور عربستان می‌گوييد: «مادرت رو....»! همه به شما می‌خندند،چون عربستان رئيس‌جمهور ندارد! شما متوجه اشتباه خود می‌شويدو اين دفعه به پادشاه عربستان می‌گوييد: «مادرت رو...»! همه از خنده دست

می‌کشندو پادشاه هم زبان شما را قطع می‌کند-----------------------------------------------ایران"من که هنوز چیزی نگفتم منو کجا می برین ...... ؟؟؟؟ "

جریان ما

چون.......
· مهمترین کارمان در اول هر ماه صف کشیدن جلوی عابر بانکها برای
گرفتن حق السکوت ماهانه است. چون می ترسیم اگر اول ماه پول را برداشت
نکنیم مثل سهمیه بنزین می سوزد!
· روزهای تظاهرات و اعتراض از هر 100 نفر 90 نفر پشت کامپیوتر و
اینترنت منتظر خبر سقوط رژیم هستیم.
· یک ساعت در ترافیک بزرگراه همت معطل می شویم و ککمان نمی گزد ولی
سر تقاطع به اندازه ده ثانیه نمی توانیم منتظر عبور ماشین روبرویی باشیم.
· آنقدر راحت طلب و بی ارداه ایم که مشتری اول محصولاتی مانند قرص
لاغری، کفش افزایش قد، شربت ترک اعتیاد، داروی افزایش میل جنسی و... در
دنیائیم.
· وقتی در ایستگاه صادقیه می خواهیم سوار قطار شهری بشویم مثل
زمانی که در مهدکودک بازی صندلی می کردیم چنان به سوی قطار هجوم می بریم
که متوجه پیرمرد بغل دستی که عینکش افتاد و شکست نمی شویم.
· به محض رد کردن خروجی مورد نظر در اتوبان جفت پا روی ترمز می
رویم و با اعتماد به نفس کامل دنده عقب می گیریم.
· برای بچه خردسالمان هر روز چیپس و پفک و نوشابه می خریم ولی نمی
دانیم آخرین بار کی یک لیوان شیر خورده است.
· فاصله ظرف جمع آوری زباله تا در خانه مان 50 متر است ولی ترجیح
می دهیم کیسه را همان روبروی خانه داخل بوته های کنار پیاده رو پرت کنیم.
· پشت شیشه ماشین می نویسیم "میروم تا انتقام مادرم زهرا بگیرم"
ولی ناموس مردم در کوچه و خیابان از دستمان در امان نیستند.
· در تاکسی مکالمات تلفنی خود را با صدایی کاملا رسا انجام می
دهیم بدون اینکه متوجه باشیم تاکسی حریم خصوصی افراد نیست و حقوق دیگران
را نباید تضییع کرد.
· در ترافیک سر چهارراه با دیدن پسر بچه ای دوره گرد محبتمان گل می
کند و یک هزاری به او می دهیم و او بی آنکه بخواهد تا شب پول مواد مخدر
پدرش را جور می کند.
· آخرین باری که کتابی را ورق زده ایم مربوط به سالها پیش می شود.
· حاضریم به هر قیمتی ولو ثبت نام در دانشگاه مجازی دوقوزآباد سفلی
مدرک بگیریم و میلیونها خرج کنیم ولی بعد از فارغ التحصیلی تنها چیزی که
به دردمان نمی خورد همان مدرک است.
· برای اینکه وارد محدوده طرح بشویم روی پلاک ماشین لنگ خیس می
اندازیم تا دوربین شماره پلاک را ثبت نکند.
· یک شب را بدون ماهواره نمی توانیم سر کنیم ولی شبهای متعدد بدون
اینکه چند دقیقه ای با همسر خود گفتگو کنیم می خوابیم.
· برای ماشین پنج میلیونی که اقساطی خریده ایم، سه میلیون لوازم
اضافی وصل می کنیم ولی پول رفتن به دندانپزشک برای معالجه دندان خرابمان
را نداریم.
· برای هموطنمان که در خیابان سهواً جلویمان پیچیده شاخه و شانه می
کشیم و پیش زن بچۀ خودمان و او فحش و ناسزا حواله اش می کنیم ولی در
مقابل یک بچه لات شانزده ساله که لباس بسیجی پوشیده و شب در خیابان راه
را بر ما می بندد جرأت جیک زدن نداریم.
· برای سه روز تعطیلی صندوق ماشین و باربند را تا خرخره پر می کنیم
و با شش نفر راهی شمال می شویم و از سه روز تعطیلی را دو روز در ترافیک
جاده چالوس و هراز و فیرزوکوه می مانیم. ولی نمی دانیم دریاچه گهر کجاست!
· روز آشتی با طبیعت (13 فروردین) چنان بلایی به سر طبیعت می آوریم
که تا یکسال خودش را پیدا نمی کند.
· بقیه اش را شما بنویسد...

Friday, July 01, 2011

فیلم محاکمه رحیمی فرمانده تهران

مرگ براي همه است .ولي تيمسار رحيمي براي هميشه قهرمان است .وهر ايراني كه از كنار مزار اين بزرگ مرد رد بشه درود به روح ايشان مي فرستد .ولي امثال يزدي كثافتان تاريخ هركس از كنار گور شما گذركند غذاي حاجتي نثار روح اشغال تو وامثال تو خواهند كرد .


Friday, June 24, 2011

زیباترین اتل متل

اتل متل توتولهایران خانم چجوره؟

هم غم داره هم غصه

نفت شو خوردن درسته

گازشو بردن هندستون

آشغال چینی بستون!

همه چی شده واردات، گور پدر صادرات

هاچین و واچین تولیدو برچین!


Friday, June 10, 2011

صحبتهای نوری زاده درباره محمد رضا مدحی

فریب موفق دستگاه اطلاعتی غرب از طرف ایران با اظهارات نظر دوروقی گوینده رژیم در این ویدئو‌ها مانند قصد گوادلوپ یک برای طرفداری از سلطنت که در حقیقت برایه براندازی شاه ایران به دست جیمی کارتر تشکیل شده بود.

نا به درخواست جناب اميرابراهيمی نامشان همچنان دست نخورده باقی مانده است.
بانظر ايشان موافق هستم.
نوشته ای 40 برگی از سوی استاد اميرفيض رسيده است که مشغول آماده کردن آن برای اينترنت هستم. شايد پاسخی باشد برای تمام اين نگرانی ها.
منتظر اين نگارش که بصورت «تز» ارائه شده است بزودی برای آگاهی به دست شما خواهد رسيد
ح-ک


امیدوارم ملت ایران هوشیارتر عمل نموده و بویژه این شانتاژ سالبته توجه اين ويدئو نشان می دهد چطور برخی ساده لوح خودشان را به نقشه های دشمنان واقعی ايران می فروشند و چطور خود را با رنگ «سبز لجن» به لجن می کشند.
حيف از جوانان و مردمی که گول اين نقشه های شيطانی را می خورند. و شرم بر کسانی که در لاس وگاس، و تورنتو و ديگر شهر ها با اشاره اين اهريمنان «دولت در تبعيد» ويا کلاس های دانشگاه جهانی راه می اندازند.

بخوبی آشکار می شود هرجا نوريزاده، خوانساری، سازگارا، ونوچه های اينها که دست نشاندگان «ام آی شش» هستند نمايان است «گند» بزرگی از آن بيرون می زند.
آيا اينها گول می خورند ويا فقط بازی «پليس خوب پليس بد» را ارائه می دهند تا دست نشاندگان انگلستان «آخوند» و رژيم اسلامی محفوظ بماند. ؟؟ پرسشی است نياز به تفکر دارد..
دارند که اين فيلم از سوی رژيم سرهم شده است و سايتی که نماد آن در کنار ويدئو ديده می شود مربوط به «باشگاه خبرنگاران» رژيم اسلامی است ديده می شود.
اين فيلم را رژيم با استفاده از نماد های مختلف در يوتوب بصورت های مختلف ده دقيقه ای، سی دقيقه ای و با نام های مختلف گذاشته است. بازهم با پخش اين فيلم ها منظوری دارند... احتمال بسيار زياد است.. پخش اين فيلم در اين برش از زمان که اختلاف های «زرگری» درون رژيم بالا گرفته است چه مفهومی دارد.
یاسی ( اولین تجربه نمیباشد ) اینباربواقع تجربه ارزنده ای برای شاهزاده رضا پهلوی
فاش شدن مشت محمد رضا مدحی و کسانی که با او همکاری نزديک داشتند از جمله «سکولار های سبز» به سرپرستی اسماعيل نوری علا، فرد کلاش و درجه دوم و شياد و آدم دزد پيشين که در پی پروژه «آلترناتيو سازی» پای اعليحضرت رضا شاه دوم رانيز به آن کشيدند، مشت کسانی را که چندی پيش در پاريس تشکيل شده بود را هم بر ملا کرد. آن جلسه با همکاری مهرداد خوانساری، امير حسين جهانشاهی، محسن مخملباف، عليرضا نوريزاده، محسن سازگارا، حسين شرفی، عبدالله مهتدی، رضا حسين بر، موسی شريفی و جنبشی زير نام «جمع ياران» تشکيل شده بود که در آن اشخاصی نمايندگی موساد، شرکت های بزرگ تسليحاتی فرانسه و سارکوزی رييس جمهوری فرانسه در آن شرکت داشتند.

چند تن بوديم که از همان آغاز کار «سبزهای لجن» با آن مخالفت کرده و در شناساندن عوامل آن کوشيديم و حتا استاد اميرفيض ارتباط و منبع مالی آنان را در چند نوشتار مفصل به آمريکا و اسراييل شفاف بيان داشتند.

ولی سيرکی که راه افتاده بود همه دست اندرکارانش را به سبقت برای چسبيدن به «سردار کلاش، بی وطن، شياد و شارلاتان و عامل آموزش ديده رژيم» تشويق می کرد. برخی دفتر ها در فرانسه گشايش يافت. برخی عکس های يادگاری گرفته شد. اين کار حتا از نام «گوادلوپ» بهره گرفته بود تا خاطره طرح توطئه تحميل خمينی به ايران را ياد آوری کند.

وقتی اين سردار به اصطلاح فراری از رژيم سر از ايران در آورد و همه چيز را فاش کرد، انگشت ميانه اش را به کسانی که نام برده شد و کسانی که برای «سبز ها» نماد و لوگو و جلسه، و سايت و موزيک و پوستر درست ميکردند نشان داد.

اين نبود جز «الماسی برای فريب» به چهار بخش فيلم که نگاه کنيد موضوع بيشتر برای شما روشن می شود.

شود ، که

پرهیز نمایند از انواع مصاحبه ها و سخنرانی های پارادوکس .

عدم پشتیبانی از طرحها و حرکات و تزهای مختلف در زمانهای گوناگون که از سوی جمهوری جهل و جنون و بوسیله ایادی باصطلاح بریده شده خود که براحتی مورد اطمینان و قبول شما \\ [منظورشان اعليحضرت رضا شاه دوم است –حک]]\\ در این سو و آنسوی آبها قرار میگیرندانجام میشود .

اساسآ از نگاه من اکثر این افراد هرگز خواهان براندازی این رژیم نبوده و هر کدام دارای ماموریتی جداگانه میباشند که در نهایت بواسطه سطحی نگری و دچار احساسات شدن ما تا کنون آمده این چنین از هم پاشیده گی بر سر این اپوزیسیون که میتوانست اینگونه نباشد .

بکار گیری نیروهای واقعی مخالف رژیم و خواستار براندازی آن واساسآایجاد یک نهاد رهبری میتواند با توجه به موقعیت کنونی شما و جایگاه بسیار با ارزش شما که شوربختانه از سوی شما سالهاست کاملآ ندیده گرفته میشود !! و از نگاه بسیاری از ایرانیان تنها فردی میباشید که در شرائط فعلی توانایی ایجاد این نهاد رادارید را از قوه بفعل در آورده تا شاید با همکاری همه ما بتوانیم باین معضل دهشتناک تاریخ ایران پایان دهیم .
که در ابتدایی ترین مرحله آن شهامت و شجاعت سیاسی لازم است .

شاهزاده گرامی ، 100 ها بار تجربه کردنهای بی ثمر و خودرائی در افکار در طی این سالهای شوم پایانش نابودی ایران وایرانی خواهد بود و یادمان باشد که تاریخ در آینده خواهد نوشت که شاهزاده ای بود که میتوانست اما نخواست !

آقای جاویدایران گرامی لطفآ نام منرا در انتهای این نوشته پاک نفرمایید که سپاس دارم .

غلامعلی امیرابراهیمی


بخش يک – محمد رضا مدحی و نقش او
بخش دو – محمد رضا مدحی و نقش او ارتباط او اميرحسين جهانشاهی و مهرداد خوانساری. آن هنگام که نوريزاده صحبت از «محقق» می کرد همواره از «مدحی» سخن می گفت.
بخش دو – محمد رضا مدحی و نقش او ارتباط او اميرحسين جهانشاهی و مهرداد خوانساری. آن هنگام که نوريزاده صحبت از «محقق» می کرد همواره از «مدحی» سخن می گفت.
در اين بخش ارتباط ها و پشت پا ها را مشخص می کنند.
فيلم سی دقيقه ای کامل را اينجا ببنيد

Saturday, May 07, 2011

مقایسه شرم آور

خون هر ایرانی را که بزنید بوی گند اسلام از آن بیرون میزند . میرزا آقا خان کرمانی


Friday, April 22, 2011

خرفات احمدی نژاد

شرط بازگشت امام زمان
قلم که بین مردم پخش میشوداسفندیار رحیم مشایی برکنار شد
احمدی نژاد و مشایی 

داشتن سگ در ایران ممنوع شد

کدوم نجستر است؟ سگ یا "آیتیلت" خامنه‌ای؟Tuesday, April 19, 2011

خود گویااین پیر پاتال وسطی کیی است؟

دست چپی همچنین؟ به ما جواب بدهید


Sunday, April 17, 2011

Monday, March 07, 2011

این وسطیه کیه؟؟؟؟؟؟!!!

اون وستیه رهبر گمراهان ایرانیست یک بد بختیست که او را پدر و یا مادر و یا هر دوشان(گمراهان ) به او گفتند مسلمان بشو و راستیها را در باره این آیین دشمن بشریت نمیدانستند.
.
من به آن وستیه(وسطیه) احترام میگزارم زیرا در آن زمانی که همچو ایشان در ایران پا بجهان گذاشتند کسی باندازه توو من در این زمان نمیدانست که اسلام چیست و رهبران اسلام کی بودند و از کجا آمدند و چی میخواستند(از بین بردن بزرگی و آزاد منشسی ایران و ایرانیت و غارت و خوردن مال دیگران).
در حقیقت و براستی( چپاول = دزدی و هرج و مرج واسلام ناب محمدی وعمری و علی و حسن حسینی_.


بیدار شویم.
قلاده دین مبین آخوندها(اسلام) را از گردن خود پاره کن اگر انسان آدم و آزاده و روشنفکر و پشتیبان حقوق و آزادی هستی.
بهمناین وسطیه کیه؟؟؟؟ماشالله چه خوب مونده؟؟؟؟


دو ماشين و يک پلاک

پرسش: چگونه دو ماشین میتوانند قانوناً صاحب یک پلاک باشند؟
پاسخ: در رژیم اشغالگر اسلامی قانون فقط برای سرکوب مردم وضع شده است!

چاهارشنبه سوری و سخن متهروی و خمینی

Friday, March 04, 2011

دو عضو رسمی سپاه پاسداران در سرکوب های خیابانی

۲۰۱۱
دو عضو رسمی سپاه پاسداران در سرکوب های خیابانی


روح الله آقایی


1.روح الله آقایی ، فرزند شهید آقایی از شهدای لشگر 10 سیدالشهدا، ورودی سال 82 به سپاه پاسداران تحت نظر هسته گزینش نیروی مقاومت ، آموزش دیده در پادگان آموزشی سپاه (نبی اکرم) میبد یزد در رسته مقاومت و رسته فرعی مخابرات ، روح الله آقایی متولد 1359 متاهل و صاحب یک فرزند دختر است ، یکبار به دلیل حمل گاز اشک آور و بی سیم و دستبند خارج از محدوده سرزمینی خود، حوالی یافت آباد وقتی که خواستار توقف یک خودرو می شود تا آن را بازرسی نماید با راننده درگیر شده و سپس توسط ماموران انتظامی متوقف می شود، پس از اینکه ماموران از وی مدارک می خواهند با آنها به سختی درگیر می شود که یک شب در بازداشت نیروی انتظامی بوده است تا زمانی که تحویل دژبان سپاه می شود .نامبرده ساکن شهریار تهران، محله صادقیه باغستان، 20 متری شهید بهشتی می باشد که خانه های آن محدوده از 100 خانه بیشتر نیست و در مسجد همان محله نیز تردد دارد، از آنجایی که شهرستان شهریار کمتر در اعتراضات خیابانی حاضر بوده این افراد با این سوابق تیره و تار برای سرکوب مردم به تهران گسیل داده می شوند . نیروهایی که خود در سپاه فعالیت میکنند و این فرد را می شناسند می دانند این فرد تا چه میزان هیجان اسلحه، دستبند ، بی سیم ،بگیرببند و ضرب و شتم مردم را حتی در حالت های عادی که هیچگونه آماده باشی نیست دارد.

قاسم جعفری
2.قاسم جعفری ورودی سال 80 به سپاه است وی نیز در پادگان آموزشی نبی اکرم در میبد یزد آموزش دیده است ، قاسم جعفری هر 2 روز یکبار ساعت 7:30 دقیق صبح در نزدیکی فرهنگسرای قرآن پائین تر از سه را آذری سوار اتوبوس سپاه می شود و صبح روز بعد حدود ساعت 8 تا 8:30 در همان نقطه پیاده میشود. وی حوالی دوراهی قپان، ربروی دبیرستان دخترانه مکتب الحرار سکونت دارد و در بسیج مسجد صاحب الامر جنب مرکز تلفن سید الشهدا عضویت و تردد دارد.
احسان سلطانی
12 اسفند