Tuesday, July 10, 2012

CONSORTIUM GHACHAGH NAFT-E IRAN

تظاهرات 18 تیر در لندن 2012

جالب: در دقیقه ۳ و ۲۲ ثانیه و دقیقه چهار، یک نفر "شبیه" به اعلیحضرت محمد رضا شاه آریامهر مشاهده میشود

NOTE: AT MINUTE 03 & 22 SECONDS AND ALSO AT MINUTE 04 OF THE VIDEO SOMEONE WHO ARGUABLY HAS A FIRST GLANCE HEART STOPPING RESEMBLANCE TO HIS LATE MAJESTY MOHAMMAD REZA SHAH PAHLAVI APPEARS AMONG THE ANTI-MULLAH REGIME ROYALIST DEMONSTRATORS RECENTLY IN LONDON!
Monday, July 09, 2012

چکامه ای زیبا از بانو سیمین بهبهانی

چکامه ای زیبا از بانو سیمین بهبهانی بعد از حذف نام کوروش بزرگ از کتابهای درسی تاریخ ایران


هرگزنخواب کورش، دارا جهان ندارد

سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست

حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد


دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت

رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید

زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا، نامی دگر نهادند

گویی که آرش ما، تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها، بر کام دیگران شد

نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد

دارا ! کجای کاری، دزدان سرزمینت

بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد

سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی

اما صد آه و افسوس، شیر ژیان ندارد

کوآن حکیم توسی، شهنامه ای سراید

شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش، ای مهرآریایی

بی نام تو،وطن نیز نام و نشان ندارد


این حامی واقعی مردم ایران

Note how Gingrich bows instead of shaking hands with Maryam Rajavi, since Moslem women do not like to shake hands with men, who are not relatives.

Newt accords her the title of "president" to offset the Mullah regime.

He speaks in philosophical terms and in opposition to the USA State Department's Terrorist labeling of the Mojaheddin (MEK), the strongest anti-Mullah group around.

The Marxist-Islamist MEK, while not my favorite political group and in some ways as bad as the Mullahs are certainly worthy of political support if we want to throw a trained, dedicated (though cultish) force at the Mullahs.

The clerics have spent every moment since the start of the Khomeini Iran-Iraq war in poisoning Iranian minds against this group. Possibly the only opposition, other than the students and Green movement,they really fear. And with their base in France, unable to shell or displace as they did with those members who were in Camp Ashraf, Iraq.


محمدرضا عالی پیام: امام زمان

Saturday, July 07, 2012

چرا کشف جدید علمی را ذرات خدا نام نهادند

 (Higgs Boson) هیگز بوزون یا ذرات خدا:
چرا دانشمندان این ذرات را ذرات خدا نام نهادند حدود 50 سال پیش این فرضیه را دانشمندان پیش نهادند ذراتی در فضا است که به من و تو و همه  چیز وزن میدهد و احتمالأ همه چیز در عالم وزن خود را از آن ذرات میگیرند و فکر میکردند چنین چیزی آنقدر بنیادین است که نمیتوان وجود آنرا ثابت کرد. همزمان فکر میکردند بخاطر وجود این ذرات است که همه چیز در این عالم و کهکشانها وجود پیدا کرده بنا بر این به شوخی و برای مسخره کردن مذهبیون این ذره را ذره خدا نام نهادند چون به اثبات رساندن آن تقریبأ غیر ممکن به نظر میآمد ماننددهمان خدائی که مذهبیون به دانشمندان میگویند عدم وجودش را ثابت کن نام این ذره را هم به شوخی گذاشتنند ذره خدا. اما خوشبختانه همین 4 جولای چند روز پیش روز استقلال آمریکا دانشمندان توانستنند وجود این ذرات را ثابت کنند.

هیگز بوزون چیست: تجسم کنید کوهی پر از برف و کسی روی برف شروع به اسکی کردن است او از روی برف عبور میکند و ذرات برف به او نمیچسبند اما اگر کسی در توی برف راه رود ذرات برف به او چسبیده و به وزن آن شخص می افزاید یا اگر فرض کنیم آن شخص وزنی نداشته باشد بعد از عبور از برف وزن پیدا خواهد کرد.
هیگز بوزون هم همینگونه عمل میکند این ذرات در میان ذرات اتمی حرکت میکند تعدادی از ذرات هیگز بوزون به ذرات اتمی چسبیده و بعضی هم براحتی از میان ذرات اتمی عبور کرده و به آنها نمیچسبند آن ذراتی که چسبید به آن وزن میدهند بعبارتی دیگر میتوان گفت ذرات هیگز بوزون ذرات بنیادین برای بوجود آمدن همه چیز هستنند و بدون آنها هیچ چیز در این عالم و کهکشان وزن یا شکل پیدا نمیکند به عبارتی دیگر اگر هیگز بوزون وجود نداشت من و تو هم وجود نداشتیم یا بهتر است بگوییم بودن ما یا هر چیزی که وجود دارد را باید مدیون این ذرات باشیم.

دانشمندان نام این ذرات را ذره خدا نام نهادند چون مذهبیون اعتقاد دارند علم نمیتواند ثابت کند وجود آوردنده این عالم وجود ندارد اما با ثابت کردن وجود این ذرات و اینکه همه چیز بخاطر آنها شکل گرفته پس این ذرات  مانند همان خدایی است که مذهبیون میگویند اوست که عالم را بوجود آورده. همچنین مذهبیون میگویند علم نتوانسته عدم وجود خدا (به تعریف مذهب) را ثابت کند اما با کشف این ذرات علم یک قدم جلوتر رفت تا عدم وجود خدائی که مذهب تعریفش را میکند ثابت کرد و بلاخره روزی خواهد رسید که علم عدم وجود خدا را هم ثابت خواهد کرد پس تا آن روز نمیتوان گفت سد در سد خدا وجود ندارد اما انگشت شواهد بطرف عدم وجودش است و روز بروز به این نقطه نزدیکتر میشوند.

چون لازم دانستم قبل از اینکه مذهبیون دوباره به اشتباه مردم را گول زده آن هم بخاطر نامی که دانشمندان به این ذره دادند و بگویند ببینید دانشمندان ثابت کردند که خدا وجود دارد این بود که فکر کردم تا خلاصه ای از هیگز بوزون البته آنگونه که من فهمیده ام را با شما شریک شوم تا به اشتباه فکر نکنید چون هیگز بوزون ذره خدا نام گرفته بنا براین بلاخره کشف شد که خدا وجود دارد لااقل خلاصه ای که چرا آنرا ذره خدا نام نهادند را دانسته باشید. اما امیدوارم دوستانی که به علم فیزیک آشنائی دارند اگر چنانکه من نتوانسته ام درک درستی از این ذره داشته باشم و به اشتباه خلاصه ای از آنرا با همه شریک شدم لطف فرمایند من و همه ما را در اینمورد روشن کنند.
بهتر است بگویم قبل از اینکه ایمیلهای بیمورد دریافت کنم همینجا اعلام میکنم من اطلاع چندانی از علم فیزیک ندارم واگر نتوانسته ام درست این کشف بزرگ را شرح دهم قبلأ از تمام اونهائی که آشنائی کامل از علم فیزیک ذره ای (particle Physicists) دارند پوزش میخواهم.

با مهر
مرداویج زیاری
7 ژوئیه 2012 ترسائی

از این موقعیت استفاده کرده و فردا که روز یادآوری از جانباختگان آرتش و دانشجویانی که بدست جمهوری و اسلامی در روز 18 تیرکشته شدند و خون در راه آزادی میهن دادند است را فراموش نکنید هر جای دنیا که هستید حتمأ در مراسمی که ترتیب داده شده شرکت فرمائید و در لندن هم تظاهرات 18 تیر فردا یکشنبه 8 جولای جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هاید پارک از ساعت 4 تا 6 نیمروز برای اطلاعات بیشتر تارنمای  www.awti.org     یا تلفن   07932776289   کدبان آرش تماس بگیرید