Sunday, December 26, 2010

رژیم جنایتکار با نان شب كارگران اورانیوم غنی مي كند

عزیزم نورچشمم


یادت میآید که فریاد برداشتی مرگ برشاه مجسمه وعکسهای اورا پاره کردی
یادت میآید که دردستگیری رجال ایران وارتشیان سرازپا نمیشناختی
یادت میآید که جان برکف برای امام دیده درماهت چکارمیکردی
یادت میآید که بهترین فرزندانت را درجنگ بیهوده عراق وایران ازدست دادی
یادت میآید که پیشانی داغ میکردی که بگوئی اولین پیشکسوت اسلامی
یادت میآید که به غارت کاخهای سلطنتی رفتی
یادت میآید که به پادشاهیکه بتوحرمت داده بودوآقائی میکردی اورا دیکتاتورنامیدی وتهمتهای ناروا باوزدی
یادت میآید که درسود کارنجات ترا سهیم کرده بود
یادت میآید که بهداشت وبیمه رایگان برایت ارمغان کرد
یادت میآید که فرزندانت تحصیل وتغذیه رایگان داشتند
یادت میآید که همه امکانات رابرایت فراهم آورده بود که ازتعطیلات تو بنحوشایسته بهره بری
یادت میآید که ازکمبودغذائی وخریدش مشکلاتی نداشتی
یادت میآید که اگرتن لش نبودی باید میرفتی کارمیکردی چون کارمهیا بود برای هرکسی
یادت میآید که برای کسی بگیروبه بندی نبود بجزافراد مخرب وستیزه جو
یادت میآید که فرزندانت چه با روسری وچه بدون روسری توسری خورنبودند
یادت میآید که هیچکس حق نداشت به همسرودختروپسرت تجاوزکند قانون بودودادگاه قضائی باحقوق مدنی
یادت میآید که بروزرفتنش چه پایکوبی وشادمانیها کردید چه فریادهای نابخردانه برداشتید
یادت باشد که تنها شما نبودید این پدران شماهم بودند که با رضا شاه بزرگ هم چنین نامردی وناجوانمردی
کردنداین مردم نه مرزی میشناسندونه حقوقی ونه وطن ونه شرافت ایرانی بودن وبی جهت هم فریادبرندارند
که مافرزندان کورش وداریوش هستیم
افسوس وهزاران افسوس آمدند کسانیکه جای کورش وداریوش را پرکنند فریاد واحسینا برداشتند
عزیزم بدون آنکه بگویم مراببخشائید
خدالعنت کند شماها را که گفتید مرگ برشاه مردم ومملکت را بگورستان تاریخ فرستادید

Monday, December 06, 2010

صادق هدایت

که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر
نمیدانستیم همه
اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده
پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

..... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون میخوانند.

... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اَش زیر سلطه اَموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و آخوند لیسی مبتلا کردند و سر؍ مینش را صحرای برهوت در آوردند.
....
.. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی است واقوام ملل به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

Sunday, December 05, 2010

فساد کوچولو در ایران

عکس از صفحه ی مانیتور- حساب بانکی آقای جهرمی مدیر عامل بانک صادرات و وزیر کار سابق ( که توسط کارمندان بانک صادرات لو رفته) و نشان می دهد سهم کارانه ی سه ماهه ی دوم وی فقط نیم میلیارد تومان ناقابل است
!!!!!!!!!

پشتبام اداره مرکزی هواپیمایی ملی‌ ایران (ایران ایر) با علامت اسرائیل!