Saturday, December 25, 2010

اسلام جنایتکار ایران با زن‌ها و دختر‌ها و خواهر‌ها ملت چکار که نمیکوند

و با تهدید به مرگ دهناشن را می‌بندند

اما خیلی‌‌ها مرگ را به زندگی‌ لطمه خرده ترجیح میدهندقسمت اولhttp://www.youtube.com/watch?v=_xoQV-vx9os&feature=related

قسمت دومhttp://www.youtube.com/watch?v=1t6K5nXdnT0&NR=1

No comments: