Monday, March 07, 2011

این وسطیه کیه؟؟؟؟؟؟!!!

اون وستیه رهبر گمراهان ایرانیست یک بد بختیست که او را پدر و یا مادر و یا هر دوشان(گمراهان ) به او گفتند مسلمان بشو و راستیها را در باره این آیین دشمن بشریت نمیدانستند.
.
من به آن وستیه(وسطیه) احترام میگزارم زیرا در آن زمانی که همچو ایشان در ایران پا بجهان گذاشتند کسی باندازه توو من در این زمان نمیدانست که اسلام چیست و رهبران اسلام کی بودند و از کجا آمدند و چی میخواستند(از بین بردن بزرگی و آزاد منشسی ایران و ایرانیت و غارت و خوردن مال دیگران).
در حقیقت و براستی( چپاول = دزدی و هرج و مرج واسلام ناب محمدی وعمری و علی و حسن حسینی_.


بیدار شویم.
قلاده دین مبین آخوندها(اسلام) را از گردن خود پاره کن اگر انسان آدم و آزاده و روشنفکر و پشتیبان حقوق و آزادی هستی.
بهمناین وسطیه کیه؟؟؟؟ماشالله چه خوب مونده؟؟؟؟


No comments: