Sunday, April 17, 2011

در ویدئو دقیقه ۱۸ را خوب توجه کنید

وای دادم ووی برایه حمایت از رهبر قلّابی هرفات مذهبی در ایران به اوج میرسد


جیغ نامعلوم نوزاد پائین خیابانی، گداهه مشهدی، کلمات مذهبی‌ بود؟


http://www.voanews.com/wm/voa/nenaf/pers/PERSIAN_NEWSTALK-FRI.asx

No comments: