Monday, May 21, 2012

نابودی رژیم کثیف








  • نابودی رژیم کثیف اشغالگر فاشیستی-اسلامی دور نیست، ما پیروزیم ۱۰۰%. ۲۲ بهمن تنها راه بدونه خونریزی و رفراندوم به استقلال، آزادی و ج.ایرانی است. رفراندون و نه به ۳۰ سال فساد، جنایات ،فقر،فساد، دزدی اعتیاد،و و و آخوند،پاسدار و بسیجی نوکرانه روس، چین و عرب تروریست.

No comments: