Saturday, July 07, 2012

چرا کشف جدید علمی را ذرات خدا نام نهادند

 (Higgs Boson) هیگز بوزون یا ذرات خدا:
چرا دانشمندان این ذرات را ذرات خدا نام نهادند حدود 50 سال پیش این فرضیه را دانشمندان پیش نهادند ذراتی در فضا است که به من و تو و همه  چیز وزن میدهد و احتمالأ همه چیز در عالم وزن خود را از آن ذرات میگیرند و فکر میکردند چنین چیزی آنقدر بنیادین است که نمیتوان وجود آنرا ثابت کرد. همزمان فکر میکردند بخاطر وجود این ذرات است که همه چیز در این عالم و کهکشانها وجود پیدا کرده بنا بر این به شوخی و برای مسخره کردن مذهبیون این ذره را ذره خدا نام نهادند چون به اثبات رساندن آن تقریبأ غیر ممکن به نظر میآمد ماننددهمان خدائی که مذهبیون به دانشمندان میگویند عدم وجودش را ثابت کن نام این ذره را هم به شوخی گذاشتنند ذره خدا. اما خوشبختانه همین 4 جولای چند روز پیش روز استقلال آمریکا دانشمندان توانستنند وجود این ذرات را ثابت کنند.

هیگز بوزون چیست: تجسم کنید کوهی پر از برف و کسی روی برف شروع به اسکی کردن است او از روی برف عبور میکند و ذرات برف به او نمیچسبند اما اگر کسی در توی برف راه رود ذرات برف به او چسبیده و به وزن آن شخص می افزاید یا اگر فرض کنیم آن شخص وزنی نداشته باشد بعد از عبور از برف وزن پیدا خواهد کرد.
هیگز بوزون هم همینگونه عمل میکند این ذرات در میان ذرات اتمی حرکت میکند تعدادی از ذرات هیگز بوزون به ذرات اتمی چسبیده و بعضی هم براحتی از میان ذرات اتمی عبور کرده و به آنها نمیچسبند آن ذراتی که چسبید به آن وزن میدهند بعبارتی دیگر میتوان گفت ذرات هیگز بوزون ذرات بنیادین برای بوجود آمدن همه چیز هستنند و بدون آنها هیچ چیز در این عالم و کهکشان وزن یا شکل پیدا نمیکند به عبارتی دیگر اگر هیگز بوزون وجود نداشت من و تو هم وجود نداشتیم یا بهتر است بگوییم بودن ما یا هر چیزی که وجود دارد را باید مدیون این ذرات باشیم.

دانشمندان نام این ذرات را ذره خدا نام نهادند چون مذهبیون اعتقاد دارند علم نمیتواند ثابت کند وجود آوردنده این عالم وجود ندارد اما با ثابت کردن وجود این ذرات و اینکه همه چیز بخاطر آنها شکل گرفته پس این ذرات  مانند همان خدایی است که مذهبیون میگویند اوست که عالم را بوجود آورده. همچنین مذهبیون میگویند علم نتوانسته عدم وجود خدا (به تعریف مذهب) را ثابت کند اما با کشف این ذرات علم یک قدم جلوتر رفت تا عدم وجود خدائی که مذهب تعریفش را میکند ثابت کرد و بلاخره روزی خواهد رسید که علم عدم وجود خدا را هم ثابت خواهد کرد پس تا آن روز نمیتوان گفت سد در سد خدا وجود ندارد اما انگشت شواهد بطرف عدم وجودش است و روز بروز به این نقطه نزدیکتر میشوند.

چون لازم دانستم قبل از اینکه مذهبیون دوباره به اشتباه مردم را گول زده آن هم بخاطر نامی که دانشمندان به این ذره دادند و بگویند ببینید دانشمندان ثابت کردند که خدا وجود دارد این بود که فکر کردم تا خلاصه ای از هیگز بوزون البته آنگونه که من فهمیده ام را با شما شریک شوم تا به اشتباه فکر نکنید چون هیگز بوزون ذره خدا نام گرفته بنا براین بلاخره کشف شد که خدا وجود دارد لااقل خلاصه ای که چرا آنرا ذره خدا نام نهادند را دانسته باشید. اما امیدوارم دوستانی که به علم فیزیک آشنائی دارند اگر چنانکه من نتوانسته ام درک درستی از این ذره داشته باشم و به اشتباه خلاصه ای از آنرا با همه شریک شدم لطف فرمایند من و همه ما را در اینمورد روشن کنند.
بهتر است بگویم قبل از اینکه ایمیلهای بیمورد دریافت کنم همینجا اعلام میکنم من اطلاع چندانی از علم فیزیک ندارم واگر نتوانسته ام درست این کشف بزرگ را شرح دهم قبلأ از تمام اونهائی که آشنائی کامل از علم فیزیک ذره ای (particle Physicists) دارند پوزش میخواهم.

با مهر
مرداویج زیاری
7 ژوئیه 2012 ترسائی

از این موقعیت استفاده کرده و فردا که روز یادآوری از جانباختگان آرتش و دانشجویانی که بدست جمهوری و اسلامی در روز 18 تیرکشته شدند و خون در راه آزادی میهن دادند است را فراموش نکنید هر جای دنیا که هستید حتمأ در مراسمی که ترتیب داده شده شرکت فرمائید و در لندن هم تظاهرات 18 تیر فردا یکشنبه 8 جولای جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هاید پارک از ساعت 4 تا 6 نیمروز برای اطلاعات بیشتر تارنمای  www.awti.org     یا تلفن   07932776289   کدبان آرش تماس بگیرید

No comments: