Saturday, September 27, 2008پیام شهبانو فرح پهلوى به مناسبت درگذشت اسدالّه مروتی
۵ مهر ماه ۱۳۸۷

با کمال تاسف از درگذشت اسدالّه مروتی آگاه شدم، شادروان مروتی در دوران سیاه غربت برای آزادی میهن صمیمانه مبارزه نمود و باتمام و جود و امکاناتش تلاش کرد تا با تاسیس رادیو صدای ایران، هم میهنانمان چه در داخل و چه درخارج را از هر طیف و عقیده سیاسی برای نجات ایران بسیج نماید، ضمناً از طریق این رسانه همگا نی صدای ایرانیان در بند را بگوش جهانیان و فعالیت ها و پشتیبانی ایرانیان در خارج را به آگاهی هم میهنان داخل کشور برساند.

آن زنده یاد انسانی با شهامت و پای بند به اصول اخلاقی و خدمتگذار صدیق ایران بود و هرگز ریشه های خود را فراموش ننمود و همیشه به پادشاه فقید ایران و راه او برای استقلال، پیشرفت و سربلندی ایران وفادار ماند.
تلاش های شبانه روزی آن شادروان و کوشش خستگی ناپذیرش برای هم بستگی و اتحاد بین ایرانیان به یاد خواهد ماند.
درگذشت او را به خاندان مروتی، مبارزان راه آزادی، همکارانش در رادیو صدای ایران و به ویژه علیرضا مروتی صمیمانه تسلیت می گویم.
روانش شاد.

No comments: