Monday, March 02, 2009

زنان بي سرپرست ايراني

اهداف اعراب برای از بین بردن حجب زنان ایران، امروز بدست حرامزده گان لشکر عمر که سید نامیده میشوند انجام میگردد
داستان غم انگيز زنان بي سرپرست ايراني

وقتی‌ که زنان برای امور معاش از ناچاری تن به خود فروشی میدهند خلافت اسلامی از نوع شیعه بر آن مالییات میبندد و آن را صیغه نام گذاری می‌کندNo comments: