Wednesday, April 15, 2009

پیمان نامه سلمان فارسی‌ و محمد تازی

ز شير شتر خوردن و سوسمار - عرب را به جايی رسيده است کار
که تخت کيانی کند آرزو - تفو بر تو ای چرخ گردون تفو


1 comment:

دانشجوی خط امام said...

اگر چشم داری به دیگر سرای
به نزد نبی و علی گیر جای
گرت زین بد آید گناه منست
چنین است و این دین و راه منست
برین زادم و هم برین بگذرم
چنان دان که خاک پی حیدرم
دلت گر به راه خطا مایلست
ترا دشمن اندر جهان خود دلست
نباشد جز از بی​پدر دشمنش
که یزدان به آتش بسوزد تنش
هر آنکس که در جانش بغض علیست
ازو زارتر در جهان زار کیست
نگر تا نداری به بازی جهان
نه برگردی از نیک پی همرهان
همه نیکی ات باید آغاز کرد
چو با نیکنامان بوی همنورد
از این در سخن چند رانم همی
همانا کرانش ندانم همی