Friday, February 12, 2010

WASHINGTON D.C. FEBRUARY 11TH واشنگتن 11 فوریه

TEHRAN SCENE

امروز, 11 فوریه, با وجود سرمای بسیار شدید در شهر واشنگتن, عده زیادی از میهن پرستان ایرانی با گرایش های گوناگون سیاسی, در جلو دفتر حفاظت جمهوری جهل و جنون گرد آمدند تا مخالفت خود با این رژیم فاشیست و فاسد را اعلام کنند.

یکی از سرپرستان این دفتر, در آرزوی شهرت و شاید هم شهادت و به امید رسیدن به نوایی, از همکار اسلامی خود در فرانسه که کتک خورده بود تقلید کرده, بسوی پلیس دوید تا از تظاهرات بر علیه دولت اسلامی شکایت کند. ولی فرمانده پلیس به او یاد آوری کرد که آمریکا یک کشور دمکراتیک میباشد و این ایرانیان با اجازه پیشین از مقامات شهر واشنگتن در اینجا گردهم آمده اند.

در این میان وقتی عده ای از ایرانیان از این موضوع آگاه شدند با خشم بسوی نماینده اسلامی حمله کردند , ولی عده دیگری از هم میهنان جلو آنها را گرفته, یاد آوری کردند که ما باید بطور متمدن رفتار کنیم و به همه نشان بدهیم که با این دیوانه های وحشی فرق زیادی داریم.

در حالیکه پلیس این مردک را بسوی اداره اش راهنمایی میکرد و همه او را هو میکردند, یکی از جوانان پر آشوب ایرانی چنان انگشتی به او رساند که او یک متر به هوا پرید و باعث خنده وتفریح همگی شد.


WASHINGTON D.C. SCENES

MULLAH SUPPORTERMOUSSAVI IS THE EXCUSE, THE REGIME IS THE TARGET

COMMUNIST CHINATRADITIONAL NATIONAL FLAG EMBLEM
IN IRAN THIS KIND OF V-SIGN TRIGGERED  IMMEDIATE ARREST

NOTICE MEK (MOJAHEDDIN-E-KHALGH) YELLOW FLAGS INTERSPERSED WITH NATIONAL FLAGS

No comments: