Sunday, March 25, 2012

تخته نرد
اين تخته نرد – محل نرد است... اينجا است که نراد می خواهد بدون کرکری بتواند در مقابل شير نر بايستد.


می گويند گويا ناصرالدين شاه با اميرکبر مشغول نرد بوده است. شاه دو شش میخواست تا برنده شود. دو يک می آورد و بسيار عصبانی که به وزير زيرک و دانشمند خود باخته است. فرياد ناصرالدين شاه به هوابود که امير می گويد:


گر شاه دو شش خواهد و دو يک دهد


تاس در حضور شاه سر تعظيم بر زمين نهد.

می گويند تخته نرد بر بنيادی که در زير آمده از سوی بزرگمهر وزير دانشمند انوشيروان ساخته شده است. البته اين ها بعد ها رواج پيدا کرده.


تخته نرد : کره زمين
30 مهره : نشان گر 30 شبانه روز يک ماه
24 خانه : نشانگر 24ساعت شبانه روز
4 قسمت زمين : 4 فصل سال
5 دست بازی: 5 وقت يک شبانه روز
2 رنگ سياه و سپيد : شب و روز
هر طرف زمين 12 خانه دارد : 12 ماه سال
زمين بازی : آسمان
تاس: ستاره بخت و اقبال
گردش تاس ها : گردش روز ها
مهره ها: انسان ها
گردش مهره در زمين: حرکت انسان ها (زندگی )
برداشتن مهره در پايان هر بازی : مرگ انسان ها
اعداد تاس :
1 : يکتايی
2 : آسمان و زمين
3 : پندار نيک ؛ گفتار نيک ، کردار نيک
4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب
5: خورشيد ؛ ماه ، ستاره ، آتش ، رعد
6 : داشتن پشت کسی، ((اين موضوع در ارتش آمريکا هم بکار می رود، وقتی سربازی میگويد شش تورا دارم يعنی نگران پشتت نباش به پارسی کوچه

No comments: