Tuesday, October 07, 2008

اخطار به ايرانيان وجهانيان

اخطار به ايرانيان وجهانيان
براي فريب بزرگ در راه

27 سپتامبر2008


اهميت بررسي مصاحبة لاري كينگ با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور حكومت آخوندي ايران كه از يكسو نشانگر ابعاد حقارت سياسي بخشي از ابرقدرت بزرگ جهاني واز سوي ديگر ميزان قدرت ونفوذ دلال ودلاله هاي سياسي ايراني و غير ايراني ، در جا اندازي برنامه ريزي شده جهت حفظ رژيم منفور ومنحوس حكومت جهل وجنون اسلامي را ارائه ميدهد،تا بدانجا ست كه وظيفة نوشتن اين اخطار را الزامي مينمايد.
پذيرش احمدي نژاد براي مصاحبه با يكي از بزرگترين رسانه هاي همگاني آمريكا كه بينندگان ميليوني دارد ثابت نمود:
1. پاره اي از محافل وشخصيتهاي سياسي با نفوذ در آمريكا كه متأسفانه بيشترين رسانه ها را در اختيار دارند، به آنچه در زمان جيمي كارتر ( حزب دموكرات) بر سر ملت ايران آمده بسنده نكرده و با ارتكاب بزرگترين اشتباه سياسي خود و باعنوان ظاهري و مردم فريب «حفظ منافع ملي»، باز هم حاضر به ادامة تحمل هرگونه خواري به جاي جبران اشتباهات سياسي سه دهه گذشته خود درايران هستند. حال آنكه منافع بلند مدت كشورهاي جهان، بويژه آمريكا و ايران ، منحصراً در ريشه كن ساختن اين « محور شرارت» است كه هشت سال پيش كشف واعلام واينك بكلي فرامو ش گرديده و تنها عامل اصلي نا آراميها وتشنجها و كشتار مردم بيگناه در خاور ميانه و حتي جهان ميباشد. زيرا گر چه پس از هر« ترور انتحاري» براي ساده كردن مسئله ، انگشت اتهام به سوي « القاعده» در رسانه هاي همگاني نشانه ميرود ، واقعيت محرز آنست كه اين افراد تروريستهاي پنهان در گوشه وكنارجهان بوده و بعضاً مورد حمايت و در ارتباط با جمهوري اسلامي ميباشند. حال آنكه در ايران غصب شده بوسيلة جمهوري ملايان، در سرزميني پهناور وباتمول سرشار درهر كوي وبرزن تقاضاي عضويت و فرم شركت در « لشگر استشهاديون » با صداي بلند اعلام وبطور وسيع تبليغ ميگردد.ولي هيچگاه در رسانه هاي بين المللي باز تابي نداشته وندارد.
2. به حكومت قرون وسطائي جمهوري اسلامي بدين ترتيب مشروعيت ميدهند و بر نقض مستمر حقوق بشر ، به ويژه به محروميت زنان از حد اقل حقوق اولية انساني وسنگسار و قانون قصاص وتداوم اسارت مردم ايران صحه ميگذارند.
3. نه تنها فاجعة سال 57 ، (1979) رابه رسميت ميشناسند ، بلكه بر گروگان گيري حقارت آفرين و شرم آور آمريكائيها وكشتار سربازان واتباع آمريكا و ساير كشورها وبيگناهان در سراسر جهان و فعاليتهاي تروريستي توسط رژيم منحوس مهر تأئيد ميزنند.
4. انتخابات جمهوري اسلامي را كه بارها از سوي حكومت رسمي آمريكا «تقلبي و باطل شناخته شده» موجه وجايز و احمدي نژاد را نمايندة منتخب مردم ايران ميدانند وبه گونه اي غير مستقيم تبليغ ميكنند كه دموكراسي در ايران وجود دارد. حتي بعضاً اين فريب جهاني تا بدانجا پيش ميرود كه احمدي نژاد را« همه كاره و مسئول تمام مشكلات ايران وجهان » معرفي ميكنند. ولي دربارة آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، اختناق زنان و سنگسار وقصاص، تورم وفقر و فحشا پرسشي نمي نمايند.
همين رسانه هاي همآهنگ ومغرض در سراسر جهان كه با نا ديده گرفتن سوابق تروريستي محمد خاتمي با همين روش غير اخلاقي و حرفه اي درجهت جهان فريبي، وي را« ميانه رو واصلاح طلب » به اذهان عمومي دنيا و بويژه ايرانيان تحميل نمودند و بطور كلي اينك از ياد برده اند كه محمد خاتمي پس از 8 سال فريبكاري و حفظ رژيم، درآخرين گفتار خود اعلام نمود: « رئيس جمهور در اين سيستم يك تدارك چي » است. اينك همين رسانه ها ، نه تنها اين «تدارك چي » بعدي،يعني احمدي نژاد ( فقط سخنگوي سيستم خميني ) را تا حد « رهبر ايران» بالا ميبرند! بلكه تحت شرايط وبازيهاي جديد، حتي تمايل دارند با فريبي ديگر دوباره همان سيد تروريست و البته خندان رابه ايران وجهان تحميل كنند. و احتمالاً طرح ضد ملي «رفراندم داخل رژيم» را بعنوان هدية محمد خاتمي به مردم ايران مجدداً مطرح نمايند.
فريب بزرگ ديگري كه با نام «شوراي صلح» در راه است ، هدفي جز حفظ رژيم ندارد و باتبليغ همين رسانه هاي ذي نفوذ و مغرض به ملت ايران وجهانيان القا ميكنندكه راه نجات ايران در جايگزيني «جناح حاكم با اصلاح طلبان صلحجو» و امثال خاتمي نهفته است.
5. با آگاهي كامل و عمداً بين «هيئت حاكمة ملايان » و« مردم ايران » تميز قائل نيستند و باخود فريبي در سطح جهاني بجاي جمهوري اسلامي از « ايران و ايرانيان» نام ميبرند.در نتيجه مردم ايرا ن را با خطر تهاجم نظامي روبرو وبه همين بهانه اجازة سركوب قاطعانه تر مردم بي پناه صادر ميگردد.
6. حكومت نا مشروع جمهوري اسلامي را به بهانة «خطر دسترسي به بمب اتمي » در مذاكرات بر كرسي برتر مينشانند ودر عمل هر نوع حقارتي را در جهت دادن امتيازات هر چه بيشتر به آنها پذيرفته و موجب تقويت رواني اين حاكمين تروريست پرور و پيروان و هواخواهان آنها در سطح جهاني گرديده اند.
7. معضل جهاني رژيم اسلامي ايران را منحصراً در« احمدي نژاد و هيئت حاكمة فعلي ايران» متبلور ميسازند و بجاي پشتيباني سياسي و معنوي از جنبشهاي آزاديخواهانة ملت ايران براي ريشه كن ساختن« منشأ توليد احمدي نژادها و رهبر ها و ولي فقيه هاي ضد تمدن بشري» ، بدون توجه به خطر جهاني موجوديت اين مركز تروريست پروري، به مذاكرات حقارت بار با آنها تن در ميدهند و ايرانيان اسير را در مقابل تصميمات ظالمانة عده اي غير منتخب و« متصرف عدواني » كه بدين ترتيب قوي تر نيز ميشوند، بي دفاع رها ميسازند.
8. برنامة استراتژيكي حفظ رژيم به هر قيمت و با توزيع منابع مالي گستردة بدون كنترل از خزانة ملت اسير ايران، ظاهراً با موفقيت كامل پيش ميرود وشبكة جا اندازي رژيم منفور اسلامي سرطان وار در سازمانها واركان سياسي و ملي جهانيان به ويژه آمريكا توسعه مييابد. تا حديكه 5 وزير خارجة پيشين امريكا، حقيرانه باز هم بازيچة دلالة سياسي بد نام و كج انديش جمهوري اسلامي ميشوند و مذاكره با رژيم را توصيه ميكنند، تا با همكاري با ساير دلالها و پشتيبانان نفتي آنها بتوانند از مهره هاي در آب نمك خوابانده و ديرينة خود به عنوان« اصلاحات در رژيم» دوباره به موقع بهره گيري كنند.
تحت اين شرايط باور نكردني و هولناك باتوجه به اين حقيقت كه جمهوري اسلامي نه تنها اصلاح پذير نيست ، بلكه هرگونه مذاكره و مصالحه با آن به دوام يك حكومت ضد ايراني وضد تمدن بشري كمك كرده و باعث ايجاد خطرات بيشتري در سطح جهاني خواهد شد، كنگرة همبستگي ايرانيان، ضمن محكوم ساختن هرگونه مذاكره با هر نمايندة حكومت نا مشروع وغير قانوني جمهوري اسلامي كه از سوي ملت ايران هيچگونه نمايندگي يا وكالتي ندارد، از همة مردم آزاديخواه جهان وسازمانهاي بين المللي و حكومتهاي آزاد جهان ميخواهد كه ملت ايران را براي سرنگوني و بر اندازي اين رژيم وبرقراري آزادي كامل و دموكراسي در ايران، پشتيباني سياسي ومعنوي بنمايند و بار ديگر تأكيد ميكند كه جهانيان و مسئولان فعلي و آتي بايد بدانند تا زمانيكه جمهوري اسلامي بر پاست تروريسم بين المللي همراه با كشتار مردم بيگناه درسطح جهان، قتل وشكنجه و آزار مردم اسير ايران، نقض دائمي حقوق بشر، سنگسار وقصاص بر جاست وبا توجه به وظيفة شرعي و قانوني مندرج درمقدمة قانون اساسي نظام آخوندي ولايت فقيه براي بسط وگسترش ايدئولوژي جمهوري اسلامي در سراسر دنيا از راه جنگ و شهادت وجهاد، در آينده اي نه چندان دور هيچ« انسا ن متمدن آزاديخواه و طرفدار دموكراسي » در هيچ نقطه اي از جهان امنيت نخواهد داشت.
پاينده ايران جاويد ملت ايران
لطفاً اين اخطاريه را تكثير و در برون مرز و درون مرز توزيع فرمائيد كنگرة همبستگي ايرانيان

No comments: