Sunday, October 12, 2008

علی کردان؛

بعرض خوانندگان میرساند که علی کردان؛ ادعا کرده بود که از دانشگاه معروف آکسفورد انگلیس
دارای مدرک دکترا است ( البته دکتری افتخاری ) حتی در همان ادعا نامه هم دو غلط املائی و انشائی داشت . ضمنأ این ادعا بلافاصله از طرف دانشگاه آکسفورد تکذیب و اعلام گردید چنین شخصی هرگز به این دانشگاه قدم نگذاشته و حتی او را نمی شناسند. این دکتر قلابی استعفا نامه خود را بشکل زیر تقدیم داشته که خود معرفی نامه خوبی از میزان سواد و آگاهی و شعور است و چون در فارسی آغا ( با غ ) به زن اطلاق میشود و مرد آقا ( با ق) است و از آنجا که زن در جمهوری اسلامی موجود بی ارزشی است و حتی باندازه تخم چپ مرد از نظر غرامت ارزش ندارد ؛ بدینوسیله توهین بزرگی به رئیس خود احمدی نژاد کرده یعنی بدرستی نشان داده که این رئیس هیچ ارزشی ندارد.Ali Kordan

No comments: