Thursday, January 29, 2009

Charkh Marshall

انجام هیچ کاری در دنیا سخت تر از فکر کردن نیست. برای همین است که اغلب
مردم دنیا از فکر کردن گریزانند
هنری فورد
شاید در هیچ کجای دنیا شایعاتی به مسخرگی شایعاتی که در ایران پخش می شود
وجود نداشته باشد. همه بدون اینکه ثانیه ای فکر کنند و تجزیه و تحلیل
کنند، شایعات را به هم منتقل می کنند.یک روز شایعه می شود که در ایران
وبا رایج شده است و این بیماری از دو پاکستانی که از مرزها وارد ایران
شده اند به ایران سرایت کرده است. حتی یک نفر هم با خود نمی اندیشد که
اگر وبا از پاکستانیها به ایران منتقل شده است، اول باید در کشور آنها
وبا دیده شود و اصلاً کسی که وبا دارد آنقدر بیمار است که نمی تواند سفر
کند. یک روز شایعه می شود که کودکی به محض به دنیا آمدن شروع به صحبت
کردن کرده است. مامایی که او را از رحم مادر جدا کرده است وحشت می کند و
او را به زمین می اندازد. و بر اثر این زمین خوردگی میمیرد. باز هم حتی
یک نفر هم پیدا نمی شود که با خود کمی فکر کند چرا خدایی که معجزه می
کند، توان ندارد که معجزه ی خود را حفظ کند. وقتی که نوزاد مرده است و
کسی به جز آن پرستار این معجزه را ندیده به چه اعتباری حرف یک انسان را
که شاید دچار توهم شده بوده است، باور کنم.
شایعه جدیدی که درست شده است این است که در چرخ های قدیمی شیرنشان مدل
مارشال اورانیم وجود دارد. هر کسی از این چرخ خیاطی ها داشته باشد، 20
میلیون تومان از او می خرند. همه در شیراز به تلاطم افتاده اند که چرخ
مارشال بخرند. حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که در این میان کمی درنگ کند و
بپرسد دلیل وجود اورانیم که ماده ای رادیو اکتیو و سرطان زاست در چرخ
خیاطی چیست؟ چرا خیاطان قدیمی دچار سرطان نشده اند؟ چگونه به وجود
اورانیم در این چرخ ها پی برده شده است؟ چه کسی این اورانیم ها را خواهد
خرید. اگر دولت می خرد چرا شیوه ای بهتر برای خرید اورانیم پیدا نکرده
است؟
ملت رشد نیافته هر روز بازیچه دست شایعه سازان می شود.وقتی کسی فکر نکند
کسانی پیدا می شوند که به جای او فکر کنند. روند زندگی انسانهایی که فکر
نمی کنند به دست کلاه برداران و شیادان می افتد. برای همین است که اینقدر
آمار شیادی و کلاهبرداری در ایران زیاد است.
Parmis Saadi

No comments: