Sunday, June 14, 2009

پيام شاھزاده رضا پھلوی دو زبانه انگلیسی و فارسی‌
Today the world is witnessing the demonstrated anger of millions of Iranians against a regime that denies their most basic rights, including the right to choose leaders who could improve their abysmal condition.

There is no exit from this condition, so long as one man appropriates onto himself the “power of god” and controls the judiciary, the media, the security forces and, through direct and indirect appointees, the only candidates claiming to represent an impoverished and disenfranchised people.

Today I stand united with my fellow Iranians and call for the end of the Islamic Republic, or any other prefix in front of the name of my beloved Iran that indicates theocracy or any other form of disregard for democratic and human rights.

I caution the world that offering any incentives or “carrots” to the theocracy under these circumstances is an affront to the people of Iran.

This is not a time for short-sighted, self-defeating tactical games. This is the time for the free world to stand true to its principals and support the people of Iran’s quest for democracy and human rights.
پیام اعلیحضرت رضا شاه دوم به مبارزین راستین

پيام شاھزاده رضا پھلوی
به مناسبت
رويدادھای اخير ايران
شنبه ٢٣ خرداد ماه ١٣٨٨
ھم ميھنان مبارز عزيزم،
بار ديگر اکثريتی بزرگ از شما ھم ميھنان حق طلب و آزادی خواه من با شور و شوقی چشم گير در
انتخاباتی شرکت کرديد که به دست ناپاک رھبران و کارگزاران جمھوری اسلامی برگزار شده بود. امّا
انتظار شما تحقق نيافت و دشمنان ايران، با جسارتی بی سابقه حضور گستردۀ شما در حوزه ھای
انتخاباتی را بار ديگر ناديده گرفتند.
ھدف و اميد شما در برداشتن چنين گامی اين بود که با باز کردن روزنۀ اميدی در جھت دستيابی به
خواسته ھای حق طلبانۀ خود بتوانيد راه نجاتی برای خروج از اين شرايط سخت پيدا کنيد.
قصد شما اين بود که با تأئيد کسانی که که دستکم خود را با بخشی از خواست ھا و نيازھای سرکوب شدۀ
شما آشنا می شمردند، به مھلت و فرصت تازه ای برای بازيافتن ھمۀ حقوق و آزادی ھای از دسته رفتۀ
خود دست يابيد.
ھم وطنان مبارز و پرتوانم:
گرچه توطئۀ قابل پيش بينی رھبران و تصميم گيران رژيم غاصب و حيله ورز جمھوری اسلامی شما را
در اين مرحله از رسيدن به ھدف محروم کرد ه است، يک لحظه ھم ترديد به دل راه ندھيد که در اين
مرحله از مبارزه ھم بازنده نظام جمھوری اسلامی و برندۀ اصلی و نھائی شمائيد. شک نکنيد که شکاف
و اختلاف در ھمۀ رده ھا و مراکز تصميم گيری و اجرائی نظام غاصب از ھميشه عميق تر شده است.
مشروعيت نظام ضدانسانی نه تنھا در نظر ھواداران و معتقدانش در ايران بلکه در ديد مردم جھان نيز
به پائين ترين حد ممکن رسيده. مھم تر از ھمه تلاش ھای گستردۀ شما برای تحميل ارادۀ خود به
متجاوزان و دشمنان سی ساله، تجربه ای ارزنده برای ھمبستگی کارآ تر ميان جنبش ھا و سازمان ھای
مردمی در سراسر ايران شده. افزون بر اين ھمه، من يقين دارم که دخالت و تقلب آشکار رھبران
جمھوری اسلامی در انتخاباتی که حتی نامزدھايش نيز با تأئيد خود آنان به ميدان راه يافته بودند، به
انزوای بيشتر رژيم در عرصۀ جھان خواھد کشاند و رھبران کشورھائی را که خواستار برقراری
روابط دوستانه با ملت ايران اند بيشتر از ھميشه به دشمنی رژيم جمھوری اسلامی با مردم ايران و
خواست ھای انسانی و سرکوب شدۀ آنان آگاه خواھد کرد.
من يقين دارم که اين تجربۀ تلخ برِ شيرين به بار خواھد آورد و ما خواھيم توانست، با اراده ای راسخ تر
و شوری ژرف تر از ھميشه، در کنار يکديگر از آن برای رسيدن به پيروزی نھائی و آزادی ايران بھره
جوئيم.
خداوند نگھدار ايران باد
رضا پھلوی

No comments: