Monday, June 22, 2009

سرود پیروزی

هم میهن، شرکت نکردن در انتصابات "رئیس جمهور" رژیم ملایان، به جهانیان نشان خواهد داد که این جانوران درنده خو هیچ جایگاه و پایگاهی در میهن گرامی ما ندارند. تقدیم به شیرزنان و آزاد مردان ایران.


No comments: