Saturday, January 08, 2011

باغبان دوباره یکی از بهترین گلهایش را چید و برد

يکی از گلهای يک باغ بزرگ و باستانی پرپر شد...
فقط يک گل پرپر شده دردی به دل اين ملت چندين هزار ساله نشانده است که جز معدود بی هويت ها اکثريت قريب به يقين را به سوگی بزرگ نشانده است.

اين ضايعه بزرگ و فاجعه تراژيک را به پيشگاه علياحضرت شهبانو مادر، به اعليحضرت رضا شاه دوم برادر، والاحضرت فرحناز خواهر، به عموی گرامی ايشان والاحضرت شاهپور غلامرضا، به عمه گراميشان والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی و ديگر بازماندگان فاميل پهلوی تسلی داده در سوگ اين واقعه تراژيک با همه آنها شريک می شوم...

اين تراژدی وسوگ بزرگ را به ملت ايران و به همه آنانی که احساسات میهن دوستانه پر از معنی را در همه جا پراکنده کرده اند و پشتيبانی کنندگان ارزش های ملی نيز تسليت می گويم
با احساساتی که در همه جا پراکنده شده به روشنی می توان ديد نه تنها درخت پادشاهی يا پرچم پادشاهی خم نشده است بلکه پاسداران آن پيام مهمی پيش رو گذاشته اند که مفهومی باستانی دارد وبسيار ارزشمند است.
برهمه ماست که اين درخت تنومند و اين باغ بزرگ ملی را پاسداريم. که خواهيم داشت.

باغبان دوباره یکی از بهترین گلهایش را چید و برد.No comments: