Sunday, November 01, 2009

یاران منشینید خموش قرار ما 13 آبان


اينجا ايـــران است و شما فــــریـاد ما را از ايـــران مي شنويد
با نام آفريننده آزادي
پيشنهادها و راهكارهايي درباره روز 13 آبان؛
نترس از گوله دشمن گل لادن
كه پوست شيره پوست سرزمين من
1- در راهپيمايي ها تا مي توانيد با چند تَن از دوستان همراه باشيد.
2- از راه و شيوه راهپيمايي با پرس و جو يا با رايانامه ها(ايميلها) آگاه باشيد تا چند دستگي ميان مردم در برگزيدن راه آغاز و پايان راهپيمايي پيش نيايد.آگاه بودن از جاي گردهمايي ، مي تواند شمار مردم هر بخش از هر شهر را بسيار بيشتر گرداند تا كه گروه هاي كوچك در هر گوشه گردآيند. پس همراه سيلي باش بنياد بركن اين تازيان مادرنابكار.
3- همه فيلمها و فرتورهاي(عكسهاي) موبايلهاي خود را پيش از آمدن به خيابان پاك يا به درون فلشهايتان بريزيد. همچنين فهرست شماره تلفنهاي خود را اگر توانستيد در جايي رونوشت(كپي) كنيد تا اگر موبايلتان گم شد يا به دست مزدوران افتاد شماره دوستان را داشته باشيد. ديده شده كه برخي از شير مردماني كه گرفتار اين مزدوران شده اند از فيلمها و فرتورهاي خانوادگي آنها كه در موبايل خود داشتند براي آزار و شكنجه خودشان بهره برده شده است. پس فراموش نكنيد.
4- آب فراوان همراه بياوريد. آب در راه بسيار نياز خواهد شد. و فراموش نشود كه به سالمندان و نوجوانان سد در سد آب برسانيد.
5- از كوله پشتي و يا كيفهاي دوشي سبك بهره بريد كه براي جنگ و گريز بهتر باشند.
6- كتانيهاي سبك كه براي دويدن خوبست بپوشيد.
7- دستمالهايي آغشته به سركه كه در برابر گاز اشك آور سودمند است را در كيسه هاي نايلوني بگزاريد و بهمراه داشته باشيد. اين دستمالها را در هنگام پخش گاز به دور دهان و بيني و چهره خود نگاه داريد.
8- اگر توانستيد افزون بر پيراهن خود ، يك پيراهن يا بلوز گرم ديگر هم بهمراه داشته باشيد. اين براي زمانهاييست كه شما با تن پوش خود شناسايي مي شويد و به ديگر مزدوران نشانه شما داده مي شود ، پس با همراه داشتن آن مي توانيد در جايي پنهاني و به تندي آنرا با پيرهن ديگر خود جابجا كنيد.
9- پيشنهاد مي شود شلوارهاي لي بپوشيد ، چراكه دوخت پارچه آنها بسيار سفت و سخت است و براي دويدن نيز بسيار خوب مي باشد... و تلاش كنيد كه شلوار و يا بلوزتان داراي جيبهاي بيشتري باشند.
10- باند و چسب زخم و يا پارچه هاي كوچك پاكيزه براي بستن و جلوگيري از خونريزي همراه داشته باشيد. تا در هنگام زخمي شدن خودتان و يا هم ميهنان ديگر بكار گيريد.
11- دور كمر و پهلوهايتان را با كمربندهاي كِشي كه در داروخانه ها مي فروشند بپوشانيد. پوشيدن اين گونه كمرهاي كشي كه بسيار سفت و سخت هستند ، تَنِ شما را در برابر كوبه هاي باتوم و كارد نگهداري مي كند...
12- سد در سد چهره خود را با ماسكهاي آلودگي بپوشانيد تا در فيلمها شناخته نشويد.(داشتن چند ماسك پيشنهاد
مي شود)

13- هم ميهن ؛ پيش از هرچيز بايد بپزيريم كه اين يك نبرد است. نبردي براي دستيابي به خواسته هاي مردمي ستم ديده نه نبردي براي نشاندن اين و آن و سرآغازي ديگر بر ستمي نوينتر. اين نبردي با ددمنشانيست كه از كوچكترين نشانه هاي آدم بودن نيز بي بهره اند. پس هركس بنابه فراخور خود مي تواند باخود چيزهايي براي جلوگيري از آسيب رساني مزدوران به مردم داشته باشد تا در زمان يورش آنان بتواند از خود و ديگران پشتيباني نمايد. و اينكار را تنها در برابر يورش آنان انجام مي دهيم و هيچكدام از مبارزين آغازگر درگيري نخواهيم بود. همانگونه كه در روز ايران ديديم ، به همراه داشتن همين ها مي تواند جانهاي بسياري را برهاند.
14- يار و ياور يكديگر باشيد ، به گونه اي كه همگان به بودن كنار هم دلگرم و دلپُر شوند. زن و مرد يار و ياور هم.
15- هشيار باشيد و همه جارا بپاييد.
16- هميشه با هم و در كنار هم همچون جنگلي كهن كه به راه افتاده باشيد و از پخش شدن خودداري كنيد.
17- خونسرد باشيد و در هر گير و داري خونسردي خود را از دست ندهيد.. فراموش نكنيم كه ايرانيان نابترين شيوه هاي مبارزه اي را در جهان داشته و دارند. پس هرگونه مبارزه اي روي ستونهاي؛ خونسردي ، هوشمندي ، و بي باكي پيروز
مي گردد. اميد و انگيزه شيرسان خود را نشان دهيد و هرگز در برابر اين مزدوران پست ترس به خود راه ندهيد.

18- در هر كجا كه مزدوران بسيجي يا گارديها يا تك تيراندازان كوردل را ديديد به ديگران آگاهي دهيد تا كسي در دام گير نيفتد.
19- در هنگام يورش نيروها ، بويژه نيروهاي مزدور(لباس شخصي) هرگز نگريزيد و پشت به آنها نكنيد. اين بهترين زمان را به آنها مي دهد تا شما را دنبال و به شما آسيب بزنند. بنابراين با خونسري و كنار هم بودن به كناره ها برويد و بگزاريد آنها به درون شما بيايند. سپس دورتادور آنها را بگيريد. خواهيد ديد كه چگونه به خواهش و زاري مي افتند كه من زن دارم!! بچه دارم!!
20- زماني كه گروهي از مزدوران به مردم يورش مي آورند ، مردم ديگري كه كمي دورتر از درگيري هستند مي توانيد با بستن راه هاي ديگر از افزودن نيرو به آن دسته مزدور جلوگيري كنيد و با فشار و نيروي خود به سوي آنها برويد. اين مزدوران توان يورش به مردمي انبوه و فشرده را ندارند. پس مانند كفتاران شيوه جدا سازي و از گروه دور افتادن را انجام مي دهند و سپس دسته اي بر سر يك تن مي ريزند. پس كنارهم بودن اين شيوه آنان را از كار مي اندازد.
21- از مزدوران رژيم فرتور(عكس)‌بگيريد و آنها را گسترده در اينترنت پخش كنيد. و هشيار باشيد كه كساني كه بويژه با هندي كم از مردم فيلم مي گيرند را آسوده مگزاريد و به هرگونه كه مي توانيد گروهي و نه تنهايي دوربينش را از او بگيريد. چرا كه آنها تنها نيستند. در روز ايران دوربين چند تن از همين مزدوران رژيم به دست پارتيزانها افتاد.
22- در درگيريها هشيار باشيد و در برابر كساني كه با چوب يورش ميآورند تا مي توانيد كنار هم بمانيد و ناگهاني به آنان تك(حمله) كنيد ولي از دنبال كردن آنها پرهيز نماييد. اينان ترسو تر از خود واژه ترسو هستند ، پس ايراني ، نترس ازين سياهي ، تو شبتابي مگه نه...
23- هرگز ، هرگز مگزاريد كه كسي گير بافتد و اگر كسي را گرفتند با همدستي ديگران با هرچه مي توانيد و در دسترس بود براي آزاديش بشتابيد. بارها ديده شده كه در همين درگيرها ، اين شيوه كارگر بوده و مردم بسياري به دست ياران خياباني آزاد شده اند. شما مي توانيد گروهي با فرياد زدن و رفتن به سوي مزدوران ، يار خياباني خود را برهانيد.
24- اگر خودتان گير افتاديد با پيچ و تاب دادن و زدن كسي كه شما را گرفته خود را برهانيد.
25- از كساني كه زخمي مي شوند ، مانند جان خود پاسداري كنيد. بياد داشته باشيد شايد آن زخمي خود شما باشيد. پس در ياري رساني كوتاهي مكنيد. اگر زخمي اي نمي توانست راه برود به او ياري كرده و او را به خانه اش رسانيد و يا او را بلند كرده و اگر زخم كمي برداشته بود به نزديكترين خانه و اگر آسيب بدتري ديده بود و خونريزي داشت درآغاز با باند يا دستمالي پاك جلوي خونريزي اش را بگيريد و سپس با ياري دوستانتان او را تا مي توانيد از آنجا دور كنيد ولي نياز است بسيار آرام اينكار را بكنيد كه اگر شكستگي و يا خونريزي زير پوستي داشت ، آسيب بيشتري نبيند.
26- شماره پلاكهاي خرسواران(موتور سواران) يا خودروهاي مزدوران بسيجي را به هر گونه اي كه مي توانيد بنويسيد و در اينترنت پخش كنيد.
27- مي توانيد از ميخهاي سه سر براي پنچر كردن موتورها بهره بريد. آنها را پنهاني در راه موتورها پخش يا پرتاب كنيد. در يكي از درگيرها ديديم كه اينكار چه بلايي سر 6 موتور و12خرسوار بسيجي آورد و همگي آنها كه بر زمين افتاده بودند به دست شيران بيدار ايراني لگد مال شدند. در راه ، سر هر كوچه يا خياباني كه مي تواند راه خوبي براي سرريز شدن مزدوران باشد را با ريختن ميخها ببنديد. اينكار رسيدن نيرو را كند و يا از كار مي اندازد.
28- داشتن تير و كمان براي زدن كساني كه تيراندازي مي كنند يا خر سواران(موتور سواران بسيجي) بسيار كارگر است. مي توان با تيرو كمان سنگي مانند آرش كمانگير بر سر و روي اين اهرمناني كوفت كه به مردم مي تازند. براي نمونه اگر موتور سوار ميان گروه را نشانه گيريد ، با سرنگون كردن او به چند موتور ديگر هم آسيب مي زنيد. اينكار تنها در واكنش به كسانيست كه آشكارا به آدمكشي و يورش به مردم مي پردازند و نه براي پراكندن خشونت.
29- در روز 13 آبان هيچكس نبايد از مزدوران يك باتوم هم بخورد. همه باهم نشان دهيم كه در باور و آرمانمان تا چه اندازه استواريم و ديگر هيچ مزدوري نخواهد توانست دست خود را از شانه بالاتر برد. چرا كه اگر چنين كند دستش را خواهيم شكست. ما با هيچ خودفروخته اي كه براي پول آدم مي كُشد شوخي نداريم. اينان بايد بدانند ايران جاي ددان نيست و بايد و بايد به لبنان و بيابان خويش بازگردند وگرنه بدست پارتيزانهاي پارسي ، سرنگون و نابود خواهند شد.
30- همگي ما فرياد سرشار از خون جوانهاي دلير و پاك بسياري را در هنگامه بر خاك افتادن ، درود بر آزادي سر دادند را شنيديم.


اي كه پرسي تا به كي دربند دربنديم ما

تا كه آزادي بود دربند ، دربنديم ما


پس فرياد درود بر آزادي را فراموش نكنيد. در اين بانگها همراه با همه گروه باشيد و از فريادهاي تنها و به هم زننده سامان(نظم) راهپيمايان خودداري كنيد و به چنين كساني نيز گوشزد كنيد. فريادها و بانگهايي كه سراسر ايراني هستند آرمان مبارزه اي ما را نشان خواهد داد و اگر مرگ بر...!! گفتني هست مي بايست مرگ بر رژيم و پيروانش باشد.

 
هم ميهن ، راه آزادي و راه آباداني ، راهيست بس دشوار . ولي ايراني هماره نشان داده است كه مي توان سخت ترين و سياهترين زمانها را به سپيدي و رامش دگرگون ساخت. تو ، از نژاد آزادمردان و زناني هستي كه گام برداشتنشان نيز جهاني را به جنبش وا مي داشت. دليراني كه مهرباني براي همگان و خشمي كوبنده براي اهرمنان داشته اند. تو از نژاد ايراني هستي نه از نژاد بيابان گردان تازي. بياييم همه با ستايش رستاخيز اين مردم رنج كشيده ، در راه شكوفايي آيين ايراني و نوزايي و بيداري همه ايرانيان گام برداريم و دوشادوش هم باشيم. باور ايراني بر اين استوار است؛


هر ايراني با هر باور و با هر آييني ، ايرانيست. پس هر ايراني با هر باور ، دوشادوش هم ، براي يك آرمان...


بيگمان روزي فرا خواهد رسيد كه اين مردم ، نماد مبارزه هايي هوشمند و نماد ايستادگي با دست تهي در برابر دشمن سراپا زره پوش شناخته مي شوند. چيزي كه از همكنون نيز در جهان با نام مبارزه به شيوه ايراني خوانده
مي شود. ما فرياد مي زنيم كه از هر ايراني كه بر زمين افتد و از خون پاك او ، مي رويند هزاران هزار گل گمنام . گلهايي كه سيه دژ آژدهاك(ضحاك) را به گلستان ايراني ديگرگون مي سازند.


ايراني ، مام ميهن دربند است ، براي رهاييت بال بگشا و خروش سالها در بند خود را بسان
سيمرغ بِگُستر و آزاد كن.


13 آبان روزيست كه شهزاده نيك بختي و نيك فامي شماره 13 ، پس از 1400 سال از بند شومي و تلخي دروغين تازيان بدر خواهد آمد و همچون 13 نوروز ، روز ديگرگوني و هم انديشي و پايكوبي خواهد شد.


به ياد بسپاريم ؛ زين پس شماره 13 براي هميشه همچون زمانهای کهن در نزد ايرانيان ، شماره اي خوش فام و نيك خواهد بود.


13 آبان ، روز پيوستن مردم خروشنده و شايسته ايراني است براي نه گفتن به دشمني با جهان و براي
به دست آوري آرماني بزرگ ، كه همانا نهادينه شدن ارزش آدمي است.


13 آبان را فراموش نكنيم كه فراموشي امروز ما ، نابودي ايران و ايراني را به همراه خواهد داشت.


دانشجو ، دانش آموز ، پدر ومادر گرامي ، مبارزين ، پارتيزانها ، بياييم درين روز همه كنار هم باشيم و


بياييم دست در دست يكديگر ، تبر را از دست تبرزنان زمانه بدرآريم و ميهنمان را براي هميشه آبادان گردانيم.


و شمایان و همه کسانی که به گونه ای در سی سال پیش


برای آمدن این دیوان یاری رسانده اید ، اگر امروز


براستی از کرده خود پشیمانید و پی به آن برده اید ، امروز بر شماست که آن کار را در کنار فرزندانتان


به نیکی نشانید و دوشادوش آنان بجنگید. با بودن پدرها و مادرها در کنار فرزندان ، نه تنها شیرازه همبسته خانواده ایرانی بازهم رخ می نماید ، که به همگان می آموزید که هرکسی در هر کجای سیاهی که باشد می تواند به آغوش سپیدی پناه آورد. ولی امروز نه فردا

 
بدانيم ما اگر خيابانهاي خودمان را به خودمان بازگردانيم


كشورمان را ، ايران را به خود بازگردانده ايم

در سراسر ایران مبارزین یار و یاورهمه شما خواهند بودبه اميد پيروزي نيـــــــكي بر پليدي


پـــــــارتيزانهاي ايـــــــران زمين


گارد جـاويدان خراسان بزرگ


آزادي خواهان ايران زمين


جنبش فردوسي بـزرگ


جنبش رستاخيــــــز


سيمرغ بـيداري ايــرانيان
--
جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده
جمهوری ضد زن مرگت فرا رسیده


No comments: