Monday, November 16, 2009

یک کفتار لباس شخصی دیگر شناسایی شدعاشری از نیروهای سرکوب گر(لباس شخصی) - فعال در سرکوب دانشجویان دانشگاههای «گیلان» و «رشت» . 
 
قابل توحه مزدور های تبلیغاتی حکومت کودتا:از نظر حقوقی کسی که مرتکب قتل نشده ولی در جرم سیاسی حالا چه شکنجه باشه ، چه اعدام و چه دفاع از مزدوران شکنجه گر و جنایت کار و چه برنامه ریز و چه مبلغ تبلیغاتی همه پاشون گیره. این رو بعنوان یک اخطار امروز داشته باشند. مهم هم نیست از مرکز وزارت اطلاعات این کار رو بکنند یا از امریکا.


پاشون گیره. عدم خشونت رو هم به معنی عدم مجازات در نظر نگیرند. همه مجرمین سیاسی در این نظام بدون استثنا محاکمه خواهند شد. مطمئن باشند بعد از جنایات 30 سال گذشه به بدترین مجازات ها که در قانون برای مزدوران در نظر گرفته خواهد شد محکوم خواهند گشت.


اگر فکر میکنند میتوانند بهترین جوانان این مملکت رو شکنجه و اعدام کنند یا بهشون تجاوز کنند. یک عده هم کارهای تبلیغی اطلاعاتی شون رو انجام بدن و مردم ازشون بگذرند هنوز ایرانی عدالت خواه رو نشناختین. ما نه فراموش میکنیم. نه به این سادگی ها که بعضی ها فکر میکنند میبخشیم.
اینو مطمئن باشید

1 comment:

bahar said...

انقلاب، آزادی ، جمهوری اسلامی،  چیبه سر این شعارها آمد . آیتالله منتظری پدر انقلاب مقدّس  اسلامی فرمودند:
مسئولین لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام‏ ‏کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق‏ ‏اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد
امیدوارم تا کاملاً دیر نشده‏ ‏مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در‏ ‏بین تودههای زجر کشیده و سیلیخورده ایران و در سطح جهانی خدشهدار‏ ‏نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند