Friday, November 20, 2009

تملقهنوز در جهان سابقه نداشته است که دولتی از مزدورانش انتظار داشته باشد چنین نمایش مسخره ای را برای قبولاندن یک رهبر قلابی به یک ملت به اجراء گذارند. آنچه در این عکس می بینید عده ای بسیجی هستند که دستور دارند هرگاه رهبر قلابی جمهوری اسلامی که از خونخوارترین و خدانشناس ترین موجودات دنیاست برای ایراد سخنرانی به جائی میرود آنان جای پای او را ببوسند تا بقیه مردم باور کنند که او موجودی مقدس است و باید پرستش شود و این درست بر خلاف دستور اسلام است که پرستش فقط مخصوص خداست و پیغمبرش هم گفته است من بشری مانند بقیه شما هستم. لذا جمهوری اسلامی برای تحمیق مردم حتی بدستورات اسلام هم پشت کرده است. واقعأ دیکتاتورها برای ارضاء خود خواهی خود دست به چه اعمال احمقانه ای میزنند و عوام الناس بیسواد و پول پرست هم برای چند شاهی در آمد بیشتر دست به چه کارهای پست و نفرت انگیزی. نادانی از یک سو رهبر جمهوری اسلامی را مورد مضحکه قرار میدهد و از سوی دیگر گروه خرافات زده و عوامی که اطراف او هستند. لذا عجیب نیست که این گروه نادان و گمراه از رهبر و پیروانش همه جز عده ای دلقک بیش نباشد و لیاقت مملکت داری نداشته باشند.


No comments: