Monday, October 12, 2009

وضعیت سید علی گدای قاتل بحرانی شده است

خبر اختصاصی:
وضعیت سید علی گدای قاتل بحرانی شده است
در ساعت 11:30 دیشب (نیم ساعت پیش از نیمه شب) یکی از یاران نفوذی ما در نهاد رهبری به دفتر مرکزی جنبش همبستگی دانشجویان ایران گزارش داد که وضعیت فیزیکی و جسمانی "سیدعلی گدا" رهبر دزدان و غارتگران و آدم کشان به وخامت گراییده است.
حدود ساعت 20 دیشب با بحرانی شدن وضع جسمانی او، سه تن از پزشکان معالج وی: دکتر سیدنقی علیمرادی، دکتر حسین آل شمس و پروفسور سید شهاب الدین مراغه ای به بالینش آمدند. با ورود آنان به اطاق خصوصی سیدعلی گدا، از همه اطرافیان و حتا خانواده اش خواسته شد که اطاق را ترک نمایند. دیدار و بررسی وضعیت جسمانی خامنه ای توسط سه پزشک نامبرده بالا بیش از 45 دقیقه بطول انجامید و سپس آنان اطاق را ترک کرده و به خانواده او گفتند که غیر از خودی ها (همسر و فرزندانش) از ورود دیگران حتا برای گزارش مطالب فوری به اطاق سیدعلی گدا خودداری نمایند.
همانگونه که طی روزهای اخیر در چند "روزی نامه" و رسانه ها نیز انتشار یافته بود، سه روز پیش خامنه ای متنی بعنوان وصیت نامه نوشته و انتشار داد که طی آن خواسته است برایش دعا کرده و از خدا طلب آمرزش خطاهایی را بنمایند که او بخاطر نمی آورد مرتکب شده باشد.....!!!!!!
ما به محض دریافت خبری تکمیلی درین زمینه، آن را در همین "پست" امروز یا روزهای آینده انتشار خواهیم داد.


رژیم جهل و جنون سرنگون سرنگون

Green Iran - ایران سبز


سرود ملی ای ایران ای مرز پرگهرCourtesy
http://iranianstudentssolidarity.blogspot.com/ 
or
http://www.irss-organisation.com/

No comments: