Wednesday, October 21, 2009

درخواست از یک مرده

بابک داد


آقای خامنه ای! لطفا" زنده بمانيد!


آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند. شما مظهر تفرعن، غرور و نخوت فرعونی و فساد به طور مطلق شده ايد و مردم ما با هر زبانی اين واقعيت را با شما خواهند گفت تا يا خودتان از مسند نامشروع قدرت کنار برويد و قدرت را به ملت بسپاريد و يا اين فشار ميليونی شما و تاج و تخت نامشروع تان را فروبريزد. در هر صورت شما گريزی نداريد جز اين که برويد. کاش زنده بمانيد، بهار سبز ما را ببينيد و بعد مانند سياهی زمستان برويد. فقط مدتی زنده بمانيد!


جناب آقای خامنه ای!


شايعه مرگ شما در هفته قبل در دنيا پيچيد که خبری بسيار ناگوار بود و هست! خواهش می کنم دست کم مدتی ديگر زنده بمانيد. ما شما را زنده می خواهيم. خيلی طول نمی کشد. سعی کنيد زنده بمانيد و بهار را و خروش سبز اين ملت را ببينيد. خروشيدن سبز بهار از دل اين زمستان سياه، خروشی ديدنی است. بخصوص برای شما که اسير عصر يخبندان هستيد و جمود و انجماد تمام وجود شريفتان را فرا گرفته است! زنده بمانيد برای ديدن روزی که مردم شما را محاکمه کنند، ولی طبق "قانون اساسی نوين" خود، شما را "اعدام نکنند"! آن روز خواهيد ديد اين ملت، از استبداد سير شده، ولی خواهان مرگ هيچکس، حتی مرگ شخص شما که سياه ترين استبداد و ديکتاتوری تاريخ ما را به نام خود رقم زده ايد، نيستند. زنده بمانيد زيرا فردای کشوری که مردمش "سبزی زندگی" را بر سياه انديشی ها و سياه کاری های شما و يارانتان جايگزين خواهند نمود، حقيقتا" روزی بزرگ و ديدنی است. زنده بمانيد و ببينيد ما خواهان "مرگ ديکتاتوری و استبداد" در اين سرزمين هستيم، اگرچه عادلانه ترين محاکمه تاريخی را برايتان ترتيب خواهيم داد و بر حسب قانونی ملی و متمّدنانه، شما و ايادی تان را مجازات خواهيم کرد.


حضرت آقا!


اين ملت هنوز در حال مداوای زخم های تن نازنين جوانان خود هستند. خاک گور عزيزانشان هنوز سرد نشده و داغ ها هنوز تازه اند. زندان ها هنوز از بهترين فرزندان اين مردم پر است. جوانانی که در زندان های شما با بدترين و وحشيانه ترين شکنجه ها و تجاوزها، آزار داده شدند تا مجبور شوند بگويند از بيگانگان دستور گرفته اند و يا عوامل و مأموران خارجی بوده اند! حال آن که اين ها بچه های پاک همين سرزمينی هستند که برای شرکت در انتخاباتی که شما به دروغ، منادی عدالت و بی طرفی در آن بوديد، وارد صحنه شدند. آقای خامنه ای اميدوارم "شايعه مرگ" شما دروغ باشد و واقعا" فرصت توبه به درگاه خداوندتان را بيابيد. هر چند نمی دانم توبه کردن برای شما چقدر کارساز خواهد بود، زيرا مأموران وحشی شما در زندان های تان کارهايی کرده اند که گمانم توبه شما هم نتواند چاره ای بکند. پاسداران شما با دختران جوان، پسران و حتی مردان و زنان کارهايی کرده اند که در مقابل بيان آن ها، حتی "شرم" هم راه گريز می طلبد تا نشنود! از طرفی حقيقتا" نمی دانم شخصی مثل شما، اساسا" خدايی را بنده هستيد تا در برابرش "شرم" کنيد؟ اصلا" نمی دانم شما چگونه خدايی را می پرستيد؟ و نمی دانم خداوند شما، آيا روح بخشش و عطوفتی هم دارد؟ که اگر داشت لابد ذره ای هم به شما می بخشيد و چنين دل و جان تان را سياه نمی ساخت که هيچ هشداری بيدارتان نکند و هيچ توبه ای هم علاج تان نکند. خدای ما که "ضد ولايت فقيه" هم هست، سرشار است از عاشقی و مهر و سبز است و فوق العاده بخشايش گر است.


ما هرگز آرزوی مرگ شما را نداريم و برای سلامتی تان دعا می کنيم تا آن روزهای بزرگ را از دست ندهيد، اما بدانيد بنا بر همان دينی که شما داعيه اش را داريد، آه مظلومان و نفرين مادران بی شماری به سوی شما روان است و خيلی بعيد است از لهيب آن آتش عظيم خلاصی يابيد. از طوفان خشم مردم بر عليه شما می ترسم. حتی نزديک بودن به اين لهيب شعله ور هراسناک است. چه رسد که فرد نحيفی چون شما در آن بسوزد.


آقای خامنه ای!


۱۳ آبان در پيش است. ۱۳ آبان؛ را که هر سال برای "مبارزه با استکبار جهانی" برگزار می نموديد، امسال مردم به عنوان "روز جهانی مبارزه با استکبار داخلی"؛ يعنی ديکتاتوری حقير شما به خيابان ها می آيند! مناسبت های بی شماری از محرم، ۱۶ آذر و ۲۲ بهمن و غيره هم در راه است. مردم از هر مناسبتی از مذهبی تا سياسی و حتی مناسبت های اجتماعی و فرهنگی استفاده خواهند کرد تا يک پيام ساده را به گوش ثقيل حضرتعالی برسانند: "بايد برويد"!


آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند. شما مظهر تفرعن، غرور و نخوت فرعونی و فساد به طور مطلق شده ايد و مردم ما با هر زبانی اين واقعيت را با شما خواهند گفت تا يا خودتان از مسند نامشروع قدرت کنار برويد و قدرت را به ملت بسپاريد و يا اين فشار ميليونی شما و تاج و تخت نامشروع تان را فروبريزد. در هر صورت شما گريزی نداريد جز اين که برويد. کاش زنده بمانيد، بهار سبز ما را ببينيد و بعد مانند سياهی زمستان برويد. فقط مدتی زنده بمانيد

No comments: