Thursday, December 17, 2009

از ترس براندازی مبارزه بسیجی‌ها با سلطنت طلبان و شاهزاده رضا پهلوی جدی میشود

آتش زدن عکس شاهزاده رضا پهلوی بدست بسیجی ها و پاسداران

اما یک دانشجو توالت خود را به ان شکل دراورد


اخسن


No comments: