Sunday, December 13, 2009

عکس؛ درخواست برای شناسايی یکی از ماموران رژیمگزارش دریافتی: این فرد (عکس بالا) در شناسایی دانشجویان خیلی نقش داشته است. خواهشا اگر کسی مطلب قابل توجهی از او می داند اطلاع دهد. این فرد قبل از تظاهرات ها با لباس های مبدل شبیه لباس شخصی ها به شناسایی دانشجویان میپردازد. (برخی اخبار از این حکایت دارند که این فرد جزو حراست های دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز میباشد). این فرد در تظاهرات 16 آذر حدود 50 کارت دانشجویی از دانشجویان مبارز گرفته است و باعث ناپدید شدن 6 تن از دانشجویان معترض شده است که تا کنون بجز از سه نفر از آنها که در اوین به سر میبرند از بقیه آنها خبری در دست نیست. فرد مذکور و تعداد زیادی حراستی های جدید از 16 آذر کار خود را در دانشگاه آزاد تهران مرکز (دانشکده فنی) آغاز کرده اند. این افراد کار را به جایی رسانده اند که فضای دانشگاه به شدت امنیتی شده و حتی به افرادی که در سلف موسیقی گوش میدهند هم تذکر میدهند و با هر رنگ سبزی بر خورد میکنند. لذا ما دانشجویان تهران مرکز از شما خواهشمندیم در نشر تصویر این مهره ی فساد حکومتی و شناسایی آن کمک کنید

No comments: