Monday, December 21, 2009

من درد مشترکم مرا فریاد کن- همراه با آوای: شهرام ناظریدوستان, هدف جنبش را فراموش نکنید! هدف هنوز هم دموکراسی است
آزادی و دموکراسی با امام زمان و روحانیت شدنی نیست. هدف را با وسیله اشتباه نگیرید.
بجان هم افتادن آخوندها و بهره گیری از شکاف
در بدنه حاکمیت وسیله است برای رسیدن به هدف
همان رهایی ایران از خون آشامان بیسواد و
Jafarzadeh قرون وسطی ایی است.

No comments: