Tuesday, December 29, 2009

پلیس

ولی آيا اگر اين پليس ها و عوامل يونيفرم پوش رها شوند بازهم در تظاهرات بعدی به روی مردم آتش خواهند گشود و به آنان حمله خواهند کرد؟؟ اخلاق و شهامت ايرانی بودن آنها در چه

اندازه خواهد بود


No comments: