Tuesday, July 14, 2009

خبر مهم

خبر مهم
پرونده مشمولیت قانونی اوباما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لطفآ این خبر را همه جا منتشر کنید.

دادگاه فدرال در سانتا آنا امروز اختصاص داشت به بررسی پرونده مربوط به اوبا ما و قاضی کارتر مطالب زیر را عنوان کرد.

- این مسئله بر اساس شواهد مورد قضاوت قرار خواهد گرفت
- همچنین همه چیز در باره آن استماع خواهد شد.
- در جریان محاکمه هیچ چیز از نظر مخفی نخواهد ماند.
- محاکمه در فوریت خواهد بود و قاضی به این پرونده الویت داده است.
- از آنجا که قاضی خود قبلأ یک افسر مورین بوده است میتواند اهمیت داشتن مدارک قانونی را درک کند قاضی تصریح کرده است که اگر اوباما قانونأ واجد شرایط نیست باید کاخ سفید را ترک کند.
- همچنین اداره امورقضائی با این پرونده همکاری خواهد داشت
- هنوز معلوم نیست که آنها میخواهند حتمأ حقیقت را کشف کنند یا اینکه کور کورانه نماینده اوباما باشند.
- اورلی اعضاء ارتشی کالیفرنیا را بعنوان شاکی خواهد داشت. این ترجمه من از مکالماتمان با اورلی بود که وکیل شاکی پرونده است. اورلی، از من خواست که این اطلاعات را منتشر کنم . او بعدأ این ها را پست خواهد کرد.
- لطفآ برای اورلی دعا کنید؛ همچنین برای فامیل او و قاضی کارتر هم دعا کنید . آرزومندیم که حقیقت در مورد اوباما برملا شود و عدالت اجراء گردد

No comments: